Naj­bar­dziej eklek­tycz­na stre­fa W-arte!, w któ­rej pre­zen­tu­je­my efek­ty współ­pra­cy arty­stów wie­lu dzie­dzin oraz pro­jek­ty twór­ców z Pol­ski i zagra­ni­cy. Roz­wi­ja­my współ­pra­ce z insty­tu­cja­mi kul­tu­ry oraz nauki.
Pro­du­ku­je­my wyda­rze­nia wpi­sa­ne w pro­gram kul­tu­ral­no-roz­ryw­ko­wy reali­zo­wa­ny na naj­wyż­szym pozio­mie z sie­cią naj­cie­kaw­szych loka­li i ambit­nych part­ne­rów. Stre­fa Art Biz­nes to rów­nież sze­ro­ki wachlarz warsz­ta­tów edu­ka­cyj­nych dedy­ko­wa­nych biz­ne­so­wi i pro­fe­sjo­na­li­stom.

czytaj więcej...

W pro­ce­sie naucza­nia naj­waż­niej­sze jest indy­wi­du­al­ne podej­ście do naszych stu­den­tów, uczest­ni­ków warsz­ta­tów i szko­leń. Dba­my o wytwo­rze­nie atmos­fe­ry sprzy­ja­ją­cej dia­lo­go­wi Mistrz-Uczeń.
Edu­ku­je­my na pozio­mie mistrzow­skim poprzez prak­ty­kę, zaba­wę i spo­tka­nia z pro­fe­sjo­na­li­sta­mi róż­nych kate­go­rii. Pro­po­nu­je­my autor­ski pro­gram wszech­stron­ne­go roz­wo­ju arty­stycz­ne­go i oso­bi­ste­go. Art Edu to stre­fa sze­ro­kiej ofer­ty edu­ka­cyj­nej i roz­wo­jo­wej dla każ­de­go, reali­zo­wa­nej w naszych wła­snych struk­tu­rach oraz we współ­pra­cy z inny­mi insty­tu­cja­mi szko­le­nio­wy­mi i nauko­wy­mi.

czytaj więcej...