ART

Art w W-arte! to szeroko rozumiane działania ze sztuką

W W-arte! pre­zen­tu­je­my arty­stów wie­lu dzie­dzin, ini­cju­je­my roz­wój pro­jek­tów inter­dy­scy­pli­nar­nych i pro­mu­je­my talen­ty. Roz­wi­ja­my współ­pra­cę z insty­tu­cja­mi kul­tu­ry oraz nauki. Pro­du­ku­je­my wyda­rze­nia wpi­sa­ne w pro­gram kul­tu­ral­no-roz­ryw­ko­wy reali­zo­wa­ny na naj­wyż­szym pozio­mie z sie­cią naj­cie­kaw­szych loka­li i ambit­nych part­ne­rów.

BIZNES

Biznes w W-arte! to przestrzeń edukacji i inspiracji show biznesem

W-arte! pro­po­nu­je mistrzow­skie warsz­ta­ty edu­ka­cyj­no-roz­wo­jo­we, kon­sul­ta­cje i spe­cjal­ne wyda­rze­nia arty­stycz­no-roz­ryw­ko­we dedy­ko­wa­ne klien­tom biz­ne­so­wym oraz eks­klu­zyw­nym mar­kom. Odkry­wa­my przed biz­ne­sem tech­ni­ki wypra­co­wa­ne przez pro­fe­sjo­na­li­stów i oso­bo­wo­ści świa­ta show biz­ne­su.