ART

Połączenie sztuki i biznesu to tylko pozornie zestawienia ognia z wodą. W rzeczywistości to dziedziny od siebie zależne i wzajemnie się przenikające, co udowadniamy w ramach programu Art Biznes. Sztuka bez partnerów biznesowych nie istnieje. Fashion, design i nowe media to w naszym pojęciu dziedziny symbiotyczne. Dlatego działamy jako dom produkcyjny, dom mediowy, a przede wszystkim bardzo szeroko współpracujemy z biznesem – od limitowanych serii dedykowanych konkretnej marce, przez coaching dla pracowników i kadry nadzorczej, po kampanie czy re-branding i eventy, wydarzenia kulturalne. W-arte to inkubator, który wspiera i pokazuje tzw. know-how młodym markom oraz pomaga w stawianiu ich pierwszych kroków.

We współpracy sztuki i biznesu widzimy ogromny potencjał. Niesztampowe, kreatywne podejście pozwala wyróżnić się na tle innych, wzmocnić wartości wpisane w DNA marki i wykreować pożądany wizerunek. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie komunikacji marketingowej. Co nas wyróżnia? Otwartość, chęć poszukiwania nowych, oryginalnych rozwiązań oraz pasja tworzenia. Oferujemy opracowanie strategii i wdrożenie projektów dedykowanych biznesowi. Zapraszamy do skorzystania z oferty warsztatowej.

BIZNES

Biznes w W-arte! to przestrzeń edukacji i inspiracji show biznesem

W-arte! pro­po­nu­je mistrzow­skie warsz­ta­ty edu­ka­cyj­no-roz­wo­jo­we, z zakre­su sztu­ki pre­zen­ta­cji, coachin­gu, świa­do­mo­ści, roz­wo­ju wła­snej oso­bo­wo­ści, kre­atyw­no­ści, wal­ki ze stre­sem, świa­do­me­go życia, mar­ki oso­bi­stej, social­me­diów, impro­wi­za­cji i wie­lu innych dzie­dzin. Jeste­śmy otwar­ci na klien­tów i dosto­so­wu­je­my naszą ofer­tę do jego indy­wi­du­al­nych potrzeb i ocze­ki­wań. Ofe­ru­je­my kon­sul­ta­cje i spe­cjal­ne wyda­rze­nia arty­stycz­no-roz­ryw­ko­we dedy­ko­wa­ne klien­tom biz­ne­so­wym oraz eks­klu­zyw­nym mar­kom. Odkry­wa­my przed biz­ne­sem tech­ni­ki wypra­co­wa­ne przez pro­fe­sjo­na­li­stów i oso­bo­wo­ści świa­ta show biz­ne­su, orga­ni­zu­je­my wyda­rze­nia uświet­nia­ją­ce oko­licz­no­ścio­we even­ty , nasza gru­pa kre­atyw­na zaj­mu­je się rów­nież wize­run­kiem mar­ki w peł­nym zakre­sie.