ART

Art w W-arte! to szeroko rozumiane działania związane ze sztuką

W W-arte! pre­zen­tu­je­my arty­stów wie­lu dzie­dzin, ini­cju­je­my roz­wój pro­jek­tów inter­dy­scy­pli­nar­nych i pro­mu­je­my talen­ty. Roz­wi­ja­my współ­pra­cę z insty­tu­cja­mi kul­tu­ry oraz nauki. Pro­du­ku­je­my wyda­rze­nia wpi­sa­ne w pro­gram kul­tu­ral­no-roz­ryw­ko­wy reali­zo­wa­ny na naj­wyż­szym pozio­mie z sie­cią naj­cie­kaw­szych loka­li i ambit­nych part­ne­rów.
Biz­nes w W-arte! to prze­strzeń dia­lo­gu pomię­dzy świa­tem arty­stycz­nym , show­biz­ne­sem i biz­ne­sem na polu edu­ka­cji, roz­wo­ju oso­bi­ste­go, even­tów oraz art bran­din­gu

BIZNES

Biznes w W-arte! to przestrzeń edukacji i inspiracji show biznesem

W-arte! pro­po­nu­je mistrzow­skie warsz­ta­ty edu­ka­cyj­no-roz­wo­jo­we, z zakre­su sztu­ki pre­zen­ta­cji, coachin­gu, świa­do­mo­ści, roz­wo­ju wła­snej oso­bo­wo­ści, kre­atyw­no­ści, wal­ki ze stre­sem, świa­do­me­go życia, mar­ki oso­bi­stej, social­me­diów, impro­wi­za­cji i wie­lu innych dzie­dzin. Jeste­śmy otwar­ci na klien­tów i dosto­so­wu­je­my naszą ofer­tę do jego indy­wi­du­al­nych potrzeb i ocze­ki­wań. Ofe­ru­je­my kon­sul­ta­cje i spe­cjal­ne wyda­rze­nia arty­stycz­no-roz­ryw­ko­we dedy­ko­wa­ne klien­tom biz­ne­so­wym oraz eks­klu­zyw­nym mar­kom. Odkry­wa­my przed biz­ne­sem tech­ni­ki wypra­co­wa­ne przez pro­fe­sjo­na­li­stów i oso­bo­wo­ści świa­ta show biz­ne­su, orga­ni­zu­je­my wyda­rze­nia uświet­nia­ją­ce oko­licz­no­ścio­we even­ty , nasza gru­pa kre­atyw­na zaj­mu­je się rów­nież wize­run­kiem mar­ki w peł­nym zakre­sie.