Slow Fast Life

Slow Fast Life to nasza autorska filozofia, która koncentruje się na umiejętności świadomego łączenia życia w pędzie z uważnością i celebrowaniem codzienności.

Slow Fast Life to umie­jęt­ność świa­do­me­go łącze­nia życia w pędzie, w kon­sump­cjo­ni­zmie i świe­cie wyma­ga­ją­cym od nas dużej kre­atyw­no­ści, odpo­wie­dzial­no­ści, odpor­no­ści na stres, sta­wia­nia czo­ła wyzwa­niom i temu wszyst­kie­mu, co sta­wia przed nami każ­de­go dnia życie w wiel­kim mie­ście, z filo­zo­fią slow life, czy­li uważ­no­ścią na sie­bie, cele­bro­wa­niem cen­nych war­to­ści i prio­ry­te­tów, balan­sem pomię­dzy bra­niem odpo­wie­dzial­no­ści a spo­ko­jem i wewnętrz­ną siłą. To umie­jęt­ność wsłu­cha­nia się w sie­bie. To medy­ta­cji w ruchu, wyci­sze­nie w dzia­ła­niu. Slow fast life zna­czy przede wszyst­kim: nie ucie­kaj od życia do samot­ni, po to, żeby odna­leźć spo­kój, odnajdź go w sobie. Zdo­bądź narzę­dzia, dzię­ki któ­rym ośmie­lisz się zdo­być pra­cę bez lęku, bez stra­chu i przede wszyst­kim z poczu­ciem wła­snej war­to­ści.

W ramach nur­tu Slow Fast Life pro­po­nu­je­my Wam jogę, mind­ful­ness i inne cie­ka­we warsz­ta­ty.