Warsztaty

Nasza oferta obejmuje warsztaty tematyczne dedykowane klientom biznesowym.

W ory­gi­nal­ny spo­sób edu­ku­je­my i budu­je­my pomost mię­dzy biz­ne­sem, sztu­ką a świa­tem roz­ryw­ki. Pro­po­nu­je­my indy­wi­du­al­nie dobra­ne narzę­dzia i tech­ni­ki roz­wo­ju, któ­re roz­wi­ja­ją Pań­stwa umie­jęt­no­ści i wie­dzę, dosko­na­lą m.in. sztu­kę pre­zen­ta­cji publicz­nych czy poka­zu­ją w jaki spo­sób kre­atyw­nie łączyć biz­nes ze sztu­ką.

Do współ­pra­cy zapro­si­li­śmy naj­lep­szych coachów i oso­by aktyw­nie dzia­ła­ją­ce w show-biz­ne­sie. Pre­zen­ta­cja naszej aktu­al­nej ofer­ty będzie dostęp­na wkrót­ce. W razie pytań pro­si­my o kon­takt: artbiznes@w-arte.pl