Wynajem przestrzeni

W-arte! Łowic­ka 56/3 to kame­ral­na prze­strzeń z uni­ka­to­wym desi­gnem dosto­so­wa­na do orga­ni­za­cji wystaw, pro­jek­cji, warsz­ta­tów, kon­fe­ren­cji, szko­leń, tar­gów, spo­tkań biz­ne­so­wych, kon­fe­ren­cji pra­so­wych, wyda­rzeń for­ma­tu „open day”, sesji zdję­cio­wych.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my foto­gra­fie naszej prze­strze­ni:

W razie dodat­ko­wych pytań pro­si­my o kon­takt: artbiznes@w-arte.pl.