ART EDU

Szkoła aktorska aktoRstudio to autorski projekt Romy Gąsiorowskiej, będący odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi zainteresowanych pracą w filmie czy współczesnym teatrze.

„Roz­wój oso­bi­sty oraz indy­wi­du­al­ny kon­takt adep­ta z pro­wa­dzą­cym zaję­cia aktor­skie są dla nas bar­dzo istot­ne, dla­te­go w aktoR­stu­dio zapew­nia­my kame­ral­ną atmos­fe­rę i moż­li­wość pra­cy z pro­fe­sjo­na­li­sta­mi”.

Stu­dium aktoR­stu­dio to eli­tar­na szko­ła aktor­ska zało­żo­na przez Romę Gąsio­row­ską w 2012 roku. Dla­cze­go eli­tar­na? Nie sta­wia­my na suk­ces fil­mo­wy. Aby się do nas dostać, trze­ba mieć w sobie tę wewnętrz­ną iskrę. Wychwy­ci­my ją w każ­dym, kto ma natu­ral­ne pre­dys­po­zy­cje aktor­skie, nawet jeśli tli się led­wie dostrze­gal­nym świa­tłem – roz­pa­le­nie jej to nasze zada­nie. Eli­tar­ność szko­ły pole­ga tak­że na dobo­rze kadry – nasi adep­ci współ­pra­cu­ją z czo­ło­wy­mi nazwi­ska­mi pol­skie­go śro­do­wi­ska arty­stycz­ne­go. Gąsio­row­ska, Popław­ska, Gło­wac­ki, Her­man, Żuraw­ski to tyl­ko kil­ka z nich.

Sta­wia­my głów­nie na prak­ty­kę przed kame­rą. Absol­wen­ci aktoR­stu­dio zysku­ją pew­ność sie­bie oraz świa­do­mość swo­ich moc­nych i sła­bych stron, dzię­ki cze­mu sta­ją się natu­ral­ni, odważ­ni i kre­atyw­ni, co przy­da­je się nie tyl­ko pod­czas castin­gów, ale tak­że w życiu pry­wat­nym i zawo­do­wym nie­zwią­za­nym z aktor­skim rze­mio­słem. Nasza szko­ła spe­cja­li­zu­je się tak­że w przy­go­to­wa­niu kan­dy­da­tów zda­ją­cych na pań­stwo­we uczel­nie teatral­ne.

Obok regu­lar­nych rocz­nych kur­sów mamy rów­nież krót­ko­ter­mi­no­we ofer­ty warsz­ta­to­we. Kie­ru­je­my je zarów­no do pro­fe­sjo­na­li­stów chcą­cych dosko­na­lić swój warsz­tat w kon­kret­nym aspek­cie aktor­stwa, jak i do mło­dzie­ży czy osób doro­słych bez wcze­śniej­szych doświad­czeń przed kame­rą czy na deskach teatral­nych. Świa­do­mość wła­snych moż­li­wo­ści i cia­ła przy­da­ją się w każ­dym fachu!

Stu­dium AktoR­stu­dio