ART EDU

W procesie nauczania najważniejsze jest indywidualne podejście do naszych studentów, uczestników warsztatów i szkoleń. Dbamy o wytworzenie atmosfery sprzyjającej dialogowi Mistrz-Uczeń.

Edu­ku­je­my na pozio­mie mistrzow­skim poprzez prak­ty­kę, zaba­wę i spo­tka­nia z pro­fe­sjo­na­li­sta­mi róż­nych kate­go­rii. Pro­po­nu­je­my autor­ski pro­gram wszech­stron­ne­go roz­wo­ju arty­stycz­ne­go i oso­bi­ste­go. Art Edu to stre­fa sze­ro­kiej ofer­ty edu­ka­cyj­nej i roz­wo­jo­wej dla każ­de­go, reali­zo­wa­nej w naszych wła­snych struk­tu­rach oraz we współ­pra­cy z inny­mi insty­tu­cja­mi szko­le­nio­wy­mi i nauko­wy­mi.