Warsztaty

Pro­po­nu­je­my orga­ni­za­cję warsz­ta­tów tema­tycz­nych dedy­ko­wa­nych sze­ro­ko rozu­mia­nej edu­ka­cji i roz­wo­jo­wi oso­bi­ste­mu. Pro­gram obej­mu­je edu­ka­cję kul­tu­ro­wą, arty­stycz­ną, któ­ra łączy się rów­nież z myśle­niem biz­ne­so­wym i ana­li­zą sze­ro­kich potrzeb ryn­ku pra­cy. Reali­zu­je­my warsz­ta­ty wokół aktu­al­nych tema­tów.

Sto­so­wa­ne przez nas tech­ni­ki i spo­so­by prze­ka­zy­wa­nia wie­dzy wyni­ka­ją z prak­ty­ki i wie­lo­let­nie­go doświad­cze­nia naszych tre­ne­rów, edu­ka­to­rów i coachów. Współ­pra­cu­je­my z oso­ba­mi suk­ce­su, peł­ny­mi pasji, aktyw­ny­mi w swo­ich zawo­dach, któ­re potra­fią łączyć róż­ne dzie­dzi­ny i nie zamy­ka­ją się na wyzwa­nia dzi­siej­sze­go świa­ta.

Orga­ni­zu­je­my m.in. warsz­ta­ty, w któ­rych poma­ga­my dosko­na­lić umie­jęt­no­ści pre­zen­ta­cji i prze­mów publicz­nych, kształ­to­wać odpo­wied­nią świa­do­mość cia­ła uła­twia­ją­cą np. poko­na­nie tre­my. Roz­wi­ja­my inte­li­gen­cję emo­cjo­nal­ną i kre­atyw­ne myśle­nie. Prze­ka­zu­je­my wie­dzę na temat sztu­ki opo­wia­da­nia histo­rii oraz współ­two­rze­nia wystę­pów z wyko­rzy­sta­niem mul­ti­me­dial­nej tre­ści. Korzy­sta­my z tech­nik i prak­tyk aktor­skich, a tak­że wie­dzy wykła­dow­ców Stu­dium aktoR­stu­dio.