Współpraca

Studium aktoRstudio

Stu­dium aktoR­stu­dio to szko­ła aktor­ska Romy Gąsio­row­skiej zało­żo­na w 2012 roku. Dwu­let­ni pro­gram zająć obej­mu­je pod­sta­wy warsz­ta­tu aktor­skie­go w zakre­sie aktor­stwa fil­mo­we­go. Pod­sta­wo­wym celem kursów jest dotar­cie do praw­dy sce­nicz­nej, poko­na­nie stre­su związanego z byciem przed kame­rą oraz uświadomienie stu­den­tom wła­sne­go poten­cja­łu i stwo­rze­nie warunków do jego roz­wi­ja­nia.

AktoR­stu­dio wyko­rzy­stu­je tech­ni­ki aktor­skie Stel­li Adler, Anto­na Cze­cho­wa, Kon­stan­te­go Sta­ni­sław­skie­go, Jerze­go Gro­tow­skie­go i Lee Stras­ber­ga.

W ramach współ­pra­cy Stu­dium aktoR­stu­dio z W-arte! orga­ni­zu­je­my warsz­ta­ty roz­wo­jo­we, w któ­rych poma­ga­my dosko­na­lić umie­jęt­no­ści pre­zen­ta­cji i prze­mów publicz­nych, kształ­tu­je­my odpo­wied­nią świa­do­mość cia­ła uła­twia­ją­cą m.in. poko­na­nie tre­my, roz­wi­ja­my kre­atyw­ne myśle­nie i prze­ka­zu­je­my wie­dzę na temat sztu­ki opo­wia­da­nia histo­rii oraz współ­two­rze­nia wystę­pów z wyko­rzy­sta­niem mul­ti­me­dial­nej tre­ści. Korzy­sta­my z tech­nik i prak­tyk aktor­skich, a tak­że wie­dzy naszych wykła­dow­ców i innych prak­ty­ków współ­pra­cu­ją­cych z W-arte!

Naj­zdol­niej­si stu­den­ci Stu­dium aktoR­stu­dio mają moż­li­wość roz­wi­ja­nia swo­ich pro­jek­tów w ramach wszyst­kich trzech stref dzia­łal­no­ści W-arte! współ­two­rząc je rów­nież z naszy­mi arty­sta­mi-rezy­den­ta­mi.


Gdyńska Szkoła Filmowa (GSF)

Gdyń­ska Szko­ła Fil­mo­wa to nowo­cze­sny pro­jekt edu­ka­cyj­ny inspi­ro­wa­ny naj­lep­szy­mi insty­tu­cja­mi zagra­nicz­ny­mi. Uczel­nia kształ­ci przy­szłych reży­se­rów oraz twór­ców fil­mów fabu­lar­nych i doku­men­tal­nych.

Współ­pra­cę z W-arte! zaini­cjo­wa­ły warsz­ta­ty prze­pro­wa­dzo­ne przez Romę Gąsio­row­ską, Rober­ta Gliń­skie­go, Fili­pa Mar­czew­skie­go i Sław­ka Fabic­kie­go dla stu­den­tów Gdyń­skiej Szko­ły Fil­mo­wej i Stu­dium aktoR­stu­dio. W ramach dal­sze­go dia­lo­gu stu­den­ci obu uczel­ni będą wymie­niać się wie­dzą i doświad­cze­niem, a tak­że łączyć w prak­ty­ce naby­te umie­jęt­no­ści wspól­nie reali­zu­jąc etiu­dy fil­mo­we i inne pro­duk­cje audio­wi­zu­al­ne.