ART SHOP

Zapra­sza­my do naszej uni­kal­nej prze­strze­ni – W-arte Shop. To plat­for­ma inter­ne­to­wa i show­ro­om w ser­cu War­sza­wy, w któ­rych znaj­dzie­cie mar­ki mło­dych, zdol­nych pol­skich pro­jek­tan­tów i arty­stów – zarów­no począt­ku­ją­cych, jak i tym z więk­szym dorob­kiem. Klucz jest jeden – każ­da oso­ba i każ­da mar­ka nu nas obec­na muszą mieć na sie­bie pomysł, być wyra­zi­ste i mieć deter­mi­na­cję do kon­se­kwent­nej reali­za­cji wyma­rzo­nych celów. Odbior­com chce­my ofe­ro­wać uni­ka­to­we ubra­nia, akce­so­ria i przed­mio­ty któ­re pozwo­lą sztu­ce prze­nik­nąć do życia codzien­ne­go każ­de­go z nas, a twór­com – narzę­dzia nie­zbęd­ne do roz­wo­ju talen­tu, mar­ki i obie­ra­nia wyłącz­nie pra­wi­dło­wych kie­run­ków.

W-arte Shop Onli­ne