ART SHOP

Piękno wyraża się w wielu formach – strefę Art Shop można nazwać najbardziej estetyczną częścią W-arte!

Wypeł­nia ją uni­ka­to­wy design i gra­fi­ka, arty­stycz­ne serie wydaw­ni­cze, pre­zen­ta­cje pro­jek­tan­tów mody i wzor­nic­twa, a tak­że obiek­ty sztu­ki powsta­ją­ce we współ­pra­cy z part­ne­ra­mi biz­ne­so­wy­mi i insty­tu­cja­mi kul­tu­ry. W dia­lo­gu z arty­sta­mi i naszą publicz­no­ścią two­rzy­my limi­to­wa­ne edy­cje oaz pro­duk­cje na spe­cjal­ne zamó­wie­nia. Nasz con­cept sto­re z modą i desi­gnem to wyse­lek­cjo­no­wa­ne mar­ki. Orga­ni­zu­je­my spe­cjal­ne wyda­rze­nia tj. pre­mie­ry nowych kolek­cji z pro­gra­mem arty­stycz­nym czy pefor­man­se modo­we. W prze­strze­ni W-arte! Łowic­ka 56/3 dzia­ła kame­ral­na kawiar­nia z menu inspi­ro­wa­nym „sztu­ką jedze­nia”.