W-arte Store

W naszej kameralnej przestrzeni W-arte! Łowicka 56/3 stworzyliśmy unikatową przestrzeń do eksponowania sztuki , designu oraz ekologicznych kosmetyków i produktów dostępnych w szerszej ofercie w sklepie internetowym od 23.04.2018.

Znaj­dzie­cie tu sztu­kę użyt­ko­wą , modę i akce­so­ria oraz kosme­ty­ki jak rów­nież limi­to­wa­ne edy­cje obiek­tów, któ­re współ­two­rzy­my z arty­sta­mi ,a pro­du­ku­je­my w dia­lo­gu z biz­ne­sem. Mło­dzi , obie­cu­ją­cy pro­jek­tan­ci mody i desi­gnu pre­zen­to­wa­ni są rów­nież w szer­szych odsło­nach w ramach nasze­go pop-up store’u. Ponad­to w W-arte Sto­re możesz zaku­pić ory­gi­nal­ne dzie­ła Pol­skich arty­stów współ­pra­cu­ją­cych z naszą gale­rią, publi­ka­cje wydaw­nictw niszo­wych oraz książ­ki arty­stycz­ne.

Dobór i for­ma ele­men­tów eks­po­zy­cji miej­sca wyra­ża­ją ideę har­mo­nij­ne­go pla­no­wa­nia prze­strze­ni, w któ­rej pięk­no obiek­tów sprzy­ja kre­atyw­ne­mu myśle­niu i pra­cy. Wystrój wnę­trza to uni­ka­to­wy design i pro­jek­ty-insta­la­cje prze­strzen­ne reali­zo­wa­ne na zamó­wie­nie W-arte!

Arty­stycz­na kawiar­nia zin­te­gro­wa­na jest z W-arte Sto­re i zachę­ca do spo­tkań. Miej­sce dzia­ła rów­nież jako prze­strzeń mikro-cowor­kin­gu dostęp­na w okre­ślo­ne dni tygo­dnia .