Kawiarnia

Arty­stycz­na kawiar­nia W-arte! to miej­sce, któ­re sprzy­ja twór­cze­mu myśle­niu i pra­cy. Pod­czas spe­cjal­nych wyda­rzeń w menu znaj­dzie­cie potra­wy inspi­ro­wa­ne „sztu­ką jedze­nia”. Kawiar­nia wspie­ra orga­ni­zo­wa­ne w W-arte! spo­tka­nia autor­skie i warsz­ta­ty , od 23.04.2018 będzie rów­nież otwar­ta w nastę­pu­ją­cych godzi­nach :

ponie­dzia­łek : 17.00-21.00
wto­rek : 17.00-21.00
śro­da : 9.00-16.00
czwar­tek : 17.00-21.00
pią­tek : 9.00-16.00
sobo­ta : 12.00-16.00

Na Łowic­kiej 56/3 moż­na napić się pysz­nej kawy , zjeść pysz­ną zdro­wą prze­ką­skę i napić się zdro­wych soków warzyw­nych.

Atmos­fe­ra sprzy­ja pra­cy i twór­czym spo­tka­niom towa­rzy­skim w kame­ral­nej prze­strze­ni.