Concept Store

W naszej kameralnej przestrzeni W-arte! Łowicka 56/3 stworzyliśmy concept store z wyselekcjonowanymi markami modowymi i kolekcjami wschodzących talentów projektowania stroju.

Znaj­dzie­cie tu wzor­nic­two i limi­to­wa­ne edy­cje obiek­tów, któ­re współ­two­rzy­my z arty­sta­mi oraz pro­du­ku­je­my w dia­lo­gu z biz­ne­sem. Pro­jek­tan­ci mody pre­zen­to­wa­ni są w ramach nasze­go pop-up store’u. Ponad­to w con­cept sto­re możesz zaku­pić ory­gi­nal­ną gra­fi­ką, publi­ka­cje wydaw­nictw niszo­wych oraz książ­ki arty­stycz­ne.

Dobór i for­ma ele­men­tów eks­po­zy­cji miej­sca wyra­ża­ją ideę har­mo­nij­ne­go pla­no­wa­nia prze­strze­ni, w któ­rej pięk­no obiek­tów sprzy­ja kre­atyw­ne­mu myśle­niu i pra­cy. Wystrój wnę­trza to uni­ka­to­wy design i pro­jek­ty-insta­la­cje prze­strzen­ne reali­zo­wa­ne na zamó­wie­nie W-arte!

Arty­stycz­na kawiar­nia zin­te­gro­wa­na jest z con­cept store’em i zachę­ca do spo­tkań. Miej­sce dzia­ła rów­nież jako prze­strzeń mikro-cowor­kin­gu dostęp­na tyl­ko przy wcze­śniej­szym kon­tak­cie tele­fo­nicz­nym z miej­scem. Kawiar­nia i con­cept sto­re są ogól­no­do­stęp­ne tyl­ko pod­czas otwar­tych wyda­rzeń W-arte!