Art Branding

W-arte! współ­two­rzy i ini­cju­je pro­jek­ty łączą­ce sztu­kę i biz­nes. Poszu­ku­je­my i wspie­ra­my arty­stów, któ­rych nie­kon­wen­cjo­nal­ne myśle­nie kore­spon­du­je z ideą pre­zen­to­wa­ną przez wybra­ne eks­klu­zyw­ne mar­ki.

Wię­cej infor­ma­cji wkrót­ce.