Marki/projektanci

Pre­zen­tu­je­my pro­jek­tan­tów mody i desi­gnu, któ­rych kolek­cje sta­ły się czę­ścią nasze­go con­cept store’u. Znaj­dzie­cie tu aktu­al­ną listę marek i arty­stów, z któ­ry­mi współ­pra­cu­je­my.