Kawiarnia

Arty­stycz­na kawiar­nia W-arte! to miej­sce, któ­re sprzy­ja twór­cze­mu myśle­niu i pra­cy. Pod­czas spe­cjal­nych wyda­rzeń w menu znaj­dzie­cie potra­wy inspi­ro­wa­ne „sztu­ką jedze­nia”. Kawiar­nia wspie­ra orga­ni­zo­wa­ne w W-arte! spo­tka­nia autor­skie i warsz­ta­ty.

Jeste­śmy prze­strze­nią ogól­no­do­stęp­ną tyl­ko pod­czas otwar­tych wyda­rzeń W-arte! W tygo­dniu moż­na nas odwie­dzać tyl­ko po wcze­śniej­szym kon­tak­cie tele­fo­nicz­nym.