Mariusz Gutowski „Nad Styksem” Malarstwo (27. 08. 2018)

„Opo­wia­dać o malar­stwie to jak tań­czyć o archi­tek­tu­rze:. Ale po co opo­wia­dać, sko­ro moż­na zoba­czyć?! Zapra­sza­my Was na wyjąt­ko­wą wysta­wę prac Mariu­sza Gutow­skie­go. Uni­ka­to­we pra­ce, arty­sta któ­ry zaska­ku­je tech­ni­ką i postrze­ga­niem świa­ta oraz nie­po­wta­rzal­na prze­strzeń W-arte Shop – tego nie moż­na prze­ga­pić!

Wysta­wa będzie też rzad­ką oka­zją do poroz­ma­wia­nia z arty­stą, któ­re­go zazwy­czaj trud­no wycią­gnąć z pra­cow­ni. Mariusz Gutow­ski zaj­mu­je się malar­stwem, rysun­kiem i ilu­stra­cją. Stu­dio­wał na Wydzia­le Sztu­ki Uni­wer­sy­te­tu War­miń­sko-Mazur­skie­go, otrzy­mał dyplom z wyróż­nie­niem w pra­cow­ni malar­stwa pro­fe­so­ra Euge­niu­sza Geno Mał­kow­skie­go. Wedle Kom­pa­su Sztu­ki – jeden z naj­bar­dziej obie­cu­ją­cych mło­dych twór­ców w Pol­sce. Jego pra­ce znaj­du­ją się w kolek­cjach pry­wat­nych i pań­stwo­wych, w kra­ju i za gra­ni­cą.

🕰️ START: 27/08 o 19:00
🔑 MIEJSCE: Łowic­ka 56/3 | War­sza­wa

Wysta­wa odby­wa się w inspi­ru­ją­cej prze­strze­ni W-arte Shop. To miej­sce wypeł­nio­ne uni­ka­to­wym desi­gnem i gra­fi­ką, arty­stycz­ny­mi seria­mi wydaw­ni­czy­mi, ubra­nia­mi mło­dych pol­skich pro­jek­tan­tów, a tak­że obiek­ta­mi sztu­ki powsta­ją­cy­mi we współ­pra­cy z part­ne­ra­mi biz­ne­so­wy­mi i insty­tu­cja­mi kul­tu­ry.
📜 Wię­cej o nas dowie­cie się na naszej stro­nie. 👇
www.w-arte.shop.pl

☕ Może­cie nas rów­nież odwie­dzić i zoba­czyć te wszyst­kie pięk­ne rze­czy na żywo, delek­tu­jąc się naszą pysz­ną kawą! 🗓️ W-arte Shop otwar­ty jest przy Łowic­kiej 56/3 we wtor­ki 16.00 – 20.00 i w czwart­ki 12.00 – 16.00.