Pokaz filmu „Gadające kobiety” (31.03.2017)

Duet Twór­czy SPÓŁDZIELNIA (Gra­ży­na Kopeć i Mag­da Karel) zain­spi­ro­wa­ny kobie­ta­mi stwo­rzył film, w któ­rym 100 boha­te­rek odpo­wia­da na te same pyta­nia, co boha­te­rzy „bada­nia” K. Kie­ślow­skie­go w doku­men­cie pt.: „Gada­ją­ce gło­wy”.

Poka­zo­wi w W-arte! towa­rzy­szy­ła roz­mo­wa z autor­ka­mi fil­mu, któ­rą prze­pro­wa­dzi­ła Wero­ni­ka Lewan­dow­ska (dok­tor kul­tu­ro­znaw­stwa U SWPS).