Rezydencja

Program Rezydencja W-arte! realizuje jedną z głównych misji działalności W-arte!: wyszukuje i wspiera młode talenty, debiuty, projekty artystyczne oraz pomysły na nieoczywiste połączenia wielu dziedzin sztuki i kultury z biznesem.

Rezy­den­cja W-arte! dedy­ko­wa­na jest róż­nym twór­com i dzia­ła na zasa­dzie otwar­te­go pro­gra­mu współ­pra­cy cza­so­wo okre­ślo­nej (od 1 do 12 mie­się­cy). Cha­rak­ter i zakres rezy­den­cji zale­ży od obsza­ru aktyw­no­ści arty­stycz­nej oso­by apli­ku­ją­cej, jej pre­fe­ren­cji I for­my w jakiej może zostać zre­ali­zo­wa­ne dzie­ło lub pro­jekt.

W-arte! wspie­ra arty­stów i twór­ców przede wszyst­kim w obsza­rze edu­ka­cji i pro­duk­cji. Umoż­li­wia­my rów­nież nawią­za­nie współ­pra­cy z inny­mi arty­sta­mi, insty­tu­cja­mi, a w szcze­gól­nych przy­pad­kach z klien­ta­mi biz­ne­so­wy­mi. Udo­stęp­nia­my nasze miej­sce i wspie­ra­my tech­nicz­nie róż­ne przed­się­wzię­cia arty­stycz­ne.

Jak się zgłosić?

Infor­ma­cja o nabo­rze do pro­gra­mu rezy­den­cji będzie ogła­sza­na na stro­nie www.w-arte.pl w dzia­le Aktu­al­no­ści. Rezy­den­cje mie­sięcz­ne i kil­ku­mie­sięcz­ne będą reali­zo­wa­ne na pod­sta­wie zgło­szo­nych do nas pro­jek­tów, dla­te­go zapra­sza­my do nad­sy­ła­nia opi­sów Waszych pomy­słów na maila rezydencja@w-arte.pl