Wolontariat

W-arte! zaprasza wszystkich zainteresowanych współtworzeniem naszego miejsca do praktyk w wybranej strefie (Art Biznes, Art Edu, Art Store) lub niekonwencjonalnych produkcjach i wydarzeniach.

Nabór do otwar­te­go pro­gra­mu wolon­ta­ria­tu, prak­tyk i sta­żu trwa przez cały rok. For­ma współ­pra­cy jest dopa­so­wy­wa­na indy­wi­du­al­nie do pro­fi­lu kan­dy­da­ta. Nie­waż­ne ile masz lat* i jakie jest Two­je doświad­cze­nie!

Zale­ży nam, aby każ­dy, kto współ­two­rzy W-arte! mógł nie tyl­ko zapo­znać się ze struk­tu­rą nasze­go dzia­ła­nia, ale rów­nież roz­wi­nąć swo­je skrzy­dła pod okiem pro­fe­sjo­na­li­stów.

Jeśli dys­po­nu­jesz nawet kil­ko­ma godzi­na­mi w mie­sią­cu, to posta­ra­my się zna­leźć dla Cie­bie ide­al­ny pakiet wyda­rzeń i aktyw­no­ści, w któ­rych będziesz uczest­ni­czyć oraz uczyć się poprzez dzia­ła­nie. Staż możesz odbyć przy naszych pro­duk­cjach.

Wolon­ta­riat i staż W-ate! to nie tyl­ko dosko­na­ła prak­ty­ka i roz­wój, ale przede wszyst­kim świet­na przy­go­da z kul­tu­rą, sztu­ką, media­mi spo­łecz­no­ścio­wy­mi oraz biz­ne­sem.

Skon­tak­tuj się z nami: wolontariat@w-arte.pl.
nie­peł­no­let­ni po zgo­dzie rodzi­ca lub opie­ku­na