Warsztaty z Elementem Żeńskim (11.03.2017)

Pod­czas pierw­szych warsz­ta­tów z Ele­men­tem Żeń­skim naszym gościem była Aga­ta Ziem­nic­ka-Łaska, spe­cja­list­ka od edu­ka­cji żywie­nio­wej, die­te­tycz­ka i psy­cho­loż­ka, autor­ka ksią­żek o zdro­wym goto­wa­niu.

Tema­tem spo­tka­nia było „Żywie­nie dla pięk­na”. Wspól­nie z 25 uczest­nicz­ka­mi przy­go­to­wa­li­śmy dwa elik­si­ry dedy­ko­wa­ne pięk­nej skó­rze, cia­łu i wło­som – jeden w posta­ci soku, a dru­gi kok­taj­lu. Part­ner wyda­rze­nia – Phi­lips.

Zdję­cia: Blan­ka Maza­na