WARSZTATY

ROMA GĄSIOROWSKA rusza z cyklem warsz­ta­tów roz­wo­jo­wych CUD.

Doj­rza­łaś do zmia­ny w swo­im życiu ,ale aby prze­pro­wa­dzić ją z sen­sem i poczuć się szczę­śli­wa, powin­naś doko­nać jej w trzech obsza­rach: cia­ła , umy­słu i duszy . Nie będzie to dzia­ła­nie jed­no­ra­zo­we. Nad zmia­na­mi war­to pra­co­wać każ­de­go dnia. Zacznij indy­wi­du­al­ną zmia­nę , a zoba­czysz sama , że  wyda­rzy się CUD , na któ­ry cze­ka­łaś. Chcę wyko­nać tę pra­cę razem z tobą.

Przy­go­to­wa­łam autor­ski warsz­tat , pod­czas któ­re­go prze­ka­żę wie­dzę i narzę­dzia , któ­re pozwo­lą ci cie­szyć się peł­nią kobie­co­ści , poka­żą jak pogo­dzić życie rodzin­ne  z zawo­do­wym  i zna­leźć czas dla sie­bie . Pierw­sze spo­tka­nie odbę­dzie się w Bur­dą­gu na Mazu­rach od 28 listo­pa­da do 1 grud­nia.

Kon­takt :

cud@w-arte.pl lub tel. 791-420-640