Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! KOMUNIKACJA

Warsztaty

Reali­zu­je­my warsz­ta­ty wokół aktu­al­nych tema­tów oraz potrzeb kon­kret­nych osób czy marek. Każ­de z pro­po­no­wa­nych przez nas cyklicz­nych spo­tkań ma zawsze cha­rak­ter indy­wi­du­al­ny: od cza­su trwa­nia, przez inten­syw­ność zajęć po tema­ty­kę i dobór pro­wa­dzą­cych.
Sfe­ry, wokół któ­rych poru­sza­my się w ramach warsz­ta­tów to roz­wój oso­bi­sty oraz kul­tu­ra i sztu­ka jako dzie­dzi­ny otwie­ra­ją­ce nowe per­spek­ty­wy przed biz­ne­sem i prak­tycz­ne narzę­dzia do zwięk­sza­nia swo­ich szans na ryn­ku pra­cy.
Osob­nym blo­kiem tema­tycz­nym są warsz­ta­ty CUD według Romy Gąsio­row­skiej, będą­ce kwin­te­sen­cją jej filo­zo­fii Slow Fast Life. Kon­cen­tru­ją się one wokół trzech zagad­nień: Cia­ła, Umy­słu i Duszy.

Sto­so­wa­ne przez nas tech­ni­ki i spo­so­by prze­ka­zy­wa­nia wie­dzy wyni­ka­ją z prak­ty­ki i wie­lo­let­nie­go doświad­cze­nia naszych wykła­dow­ców, tre­ne­rów i coachów. Współ­pra­cu­je­my z oso­ba­mi suk­ce­su. Z ludź­mi peł­ny­mi pasji, speł­nio­ny­mi zawo­do­wo i pry­wat­nie, potra­fią­cy­mi łączyć róż­ne­płasz­czy­zny życia i spro­stać wie­lu wyzwa­niom dzi­siej­sze­go świa­ta.

Bazu­jąc na tech­ni­kach zaczerp­nię­tych z aktor­stwa i innych dzie­dzin sztu­ki, a  tak­że z psy­cho­lo­gii i roz­wo­ju oso­bi­ste­go. Ofer­tę kie­ru­je­my do mniej­szych i więk­szych firm, ale tak­że do indy­wi­du­al­nych dzien­ni­ka­rzy, pre­zen­te­rów, mów­ców moty­wa­cyj­nych, nauczy­cie­li, wykła­dow­ców czy wszyst­kich innych osób, któ­rych zawód iąże się z wystą­pie­nia­mi przed dużą licz­bą odbior­ców. Orga­ni­zu­je­my m.in. warsz­ta­ty:

  • dosko­na­lą­ce umie­jęt­no­ści auto­pre­zen­ta­cji i prze­mów publicz­nych
  • kształ­tu­ją­ce świa­do­mość cia­ła oraz mowy, któ­ra pomo­że poko­nać tre­mę
  • inte­gra­cyj­ne i indy­wi­du­al­ne roz­wi­ja­ją­ce kre­atyw­ne myśle­nie oraz  inte­li­gen­cję emo­cjo­nal­ną
  •  ze sto­ry­tel­lin­gu – sztu­ki opo­wia­da­nia histo­rii
  • przy­go­to­wa­nia pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nych i odpo­wied­nie­go ich przed­sta­wia­nia
  • Slow Fast Life czy­li jak być wie­lo­za­da­nio­wym i szczę­śli­wym we spół­cze­snym świe­cie