Zofia Gramz na żywo prosto z pracowni

16.07.2018

godz. 16:30

tylko na naszym InstaStories

Zaglą­da­li­ście kie­dy­kol­wiek do warsz­ta­tu rysow­ni­ka? Nie? Z nami będzie­cie mie­li oka­zję! Już w ponie­dzia­łek zabie­rze­my Was do pra­cow­ni Zofii Gramz – ryso­wo­nicz­ki, ani­ma­tor­ki i autor­ki kli­pów, któ­rej pra­ce może­cie kupić na www.w-arte.shop.pl i zoba­czyć na żywo w naszym skle­pie przy ul. Łowic­kiej 56/3. Nie prze­gap­cie!