Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Joga na Łowickiej

Joga na Łowickiej

1.03.2019

W-arte Łowicka 56/3

Warszawa

Zapra­sza­my na cyklicz­ne zaję­cia jogi z ele­men­ta­mi medy­ta­cji w W-arteOpen Art Spa­ce na Łowic­kiej 56/3! Zaję­cia są prze­zna­czo­ne zarów­no dla osób począt­ku­ją­cych, jak i bar­dziej zaawan­so­wa­nych.

🧘‍ Joga to dla nas nie­od­łącz­ny ele­ment filo­zo­fii SLOW FAST LIFE, czy­li:
– nur­tu, któ­ry chce­my razem z Wami wcie­lać w życie i kul­ty­wo­wać na wie­lu pozio­mach
– życia w zgo­dzie ze sobą, usta­la­nia war­to­ści prio­ry­te­to­wych i szu­ka­nia spo­so­bów na sta­bil­ność emo­cjo­nal­ną czy ducho­wą. Nie daj­my się zwa­rio­wać rosną­ce­mu tem­pu codzien­no­ści!
– jeden z kro­ków ku har­mo­nii i świa­do­me­mu życiu w wiel­kim mie­ście

🗓 Gra­fik jogi:

📌 PONIEDZIAŁEK
18:30 Ola Duda (joga kun­da­li­ni)

📌 ŚRODA
8:30 Moni­ka Niszcz (joga flow)
10:30 Ola Duda (joga kun­da­li­ni)

📌 PIĄTEK
8:30 Moni­ka Niszcz (joga flow)

Koszt poje­dyn­czych zajęć: 35 zł
Koszt kar­ne­tu (4 wej­ścia w mie­sią­cu): 120 zł
Płat­ne na miej­scu gotów­ką

Nasze instruk­tor­ki:

ALEKSANDRA DUDA
„Naj­bar­dziej zale­ży mi na prze­ko­na­niu moich uczniów, że joga nie jest sztu­ką upra­wia­ną w ode­rwa­niu od życia codzien­ne­go; sku­piam się na zasto­so­wa­niach tech­nik jogi, by prze­peł­nić życie przy­jem­no­ścią i lek­ko­ścią.” W W-arte pro­wa­dzi Jogę Kun­da­li­ni – jogę ener­gii i świa­do­mo­ści. Każ­da sesja skła­da się z kry­ij czy­li zesta­wu ćwi­czeń fizycz­nych, medy­ta­cji (o aktyw­nym cha­rak­te­rze) i relak­sa­cji. Cer­ty­fi­ko­wa­na instruk­tor­ka Jogi Kun­da­li­ni wg. Yogi Baja­na przez ame­ry­kań­ski Insty­tut Badań Jogi Kun­da­li­ni, doświad­czo­na tak­że w sty­lu Hatha Jogi oraz Sri Sri Jogi, entu­zjast­ka pro­pa­go­wa­nia zasad jogi w miej­scu pra­cy, coacher­ka w dzie­dzi­nie tech­nik jogi. Z wykształ­ce­nia praw­nicz­ka, filo­loż­ka i tre­ner­ka.

MONIKA NISZCZ
„Roz­po­czę­cie prak­ty­ki jogi zapo­cząt­ko­wa­ło zmia­ny w moim życiu. Zamiast wró­cić do mono­ton­nej pra­cy za biur­kiem, zaczę­łam codzien­nie ćwi­czyć i pogłę­biać swo­ją wie­dzę nt. jogi. Zafa­scy­no­wa­ła mnie cudow­na moc odde­chu i siła, któ­ra w każ­dym drze­mie. Joga sta­ła się czę­ścią mnie, a bycie na macie obo­wiąz­ko­wym punk­tem każ­de­go dnia. Dzię­ki jodze jestem cier­pli­wa i wyro­zu­mia­ła dla ludzi i ota­cza­ją­ce­go świa­ta. Ener­gia i spo­kój jaki osią­gam dzię­ki prak­ty­ce, pozwa­la mi być lep­szą mamą dla moich dwóch córek. Jestem prze­szczę­śli­wa gdy po skoń­czo­nej sesji oso­by prak­ty­ku­ją­ce mają uśmiech na twa­rzach, są zre­lak­so­wa­ne i szczę­śli­we.” Jest dyplo­mo­wa­ną nauczy­ciel­ką Yoga Flow oraz stu­dent­ką Stu­diów Pody­plo­mo­wych na AWF War­sza­wa na Wydzia­le Reha­bi­li­ta­cji na kie­run­ku Relak­sa­cja i Joga.