MEET UP – targi biżuterii na Łowickiej

7.07.2018

godz: 11:00

W-arte Łowicka 56/3

Warszawa

Poznaj mło­dych pol­skich pro­jek­tan­tów biżu­te­rii, a przy oka­zji zobacz naszą inspi­ru­ją­cą prze­strzeń, wypij dosko­na­łą kawę i pody­sku­tuj z nami o tym, co dobre­go dzie­je się w pol­skim desi­gnie.

Tar­gi Biżu­te­rii  uni­ka­to­wa oka­zja do spo­tka­nia twór­ców bran­so­le­tek, kol­czy­ków, naszyj­ni­ków i pier­ścion­ków, któ­re będą hitem nie tyl­ko tego lata. Ich pro­jek­ty to nie­kie­dy awan­gar­do­we, a zawsze ponad­cza­so­we dowo­dy na to, że sztu­ka użyt­ko­wa jest na wycią­gnię­cie ręki i każ­dy z nas może ją wpleść w swo­ją codzien­ność.

Duży wybór, róże sty­le – od deli­kat­ne­go mini­ma­li­zmu, po odważ­ne „sta­te­ment pie­ces”. Gwa­ran­tu­je­my, od nas nie wyj­dziesz z pusty­mi ręka­mi!

Wystaw­cy:
Blaz­ko Jewel­le­ry Design / Bytom­ski / Bytom­ska Jewel­le­rydeto­xde­sign / El Cocogosiawaniek.pl / Kla­ra Kostrzew­ska / M Pasz­kie­wicz jewel­le­ry / Pani-ka / Woy­tek – autor­ska biżu­te­ria srebr­nazna­ki szcze­gól­ne/

Jeste­śmy dum­ni, że może­my pro­mo­wać pol­ski design. Spędź z nami sobot­nie popo­łu­dnie.