Pokaz filmu „Gadające kobiety”

31.03.2017

godz.20:00, W-arte Łowicka 56/3

Duet Twór­czy SPÓŁDZIELNIA poka­zu­je swój nowy film.

„Zanim się uro­dzi­ły­śmy, Krzysz­tof Kie­ślow­ski nakrę­cił doku­ment „Gada­ją­ce Gło­wy”. W 2016 posta­no­wi­ły­śmy powtó­rzyć jego pyta­nia.

Jako Duet Twór­czy SPÓŁDZIELNIA inte­re­su­je­my się kobie­ta­mi. Do tego (w pew­nych kwe­stiach) jeste­śmy nie­zno­śnie pre­cy­zyj­ne. W naszym fil­mie mówi sto kobiet (i jed­na). Naj­młod­sza ma rok, naj­star­sza skoń­czy­ła sto. Na moment wpu­ści­ły nas do swo­je­go życia, poka­za­ły kawa­łe­czek intym­no­ści, odsło­ni­ły się. Razem są odbi­ciem każ­dej z nas. Każ­dej z Was. Są takie jak Wy, takie jaki­mi wy nigdy nie chcia­ły­ście być, jakie kie­dyś będzie­cie, jakie były­śmy. To są Wasze mamy i sio­stry, Wasze przy­ja­ciół­ki i dziew­czy­ny, któ­rych nie cier­pi­cie. „Gada­ją­ce Kobie­ty” to zbio­ro­wy por­tret kobiet.

Nasze fil­my powsta­ją bez budże­tu. „Gada­ją­ce Kobie­ty” same nagra­ły­śmy i zmon­to­wa­ły­śmy na domo­wym sprzę­cie. Roz­ma­wia­ły­śmy z pania­mi spo­tka­ny­mi na uli­cy, z kobie­ta­mi z naszych rodzin, ze zna­jo­my­mi zna­jo­mych. Jedy­nym kry­te­rium wybo­ru, był rok uro­dze­nia. Ich wypo­wie­dzi uło­ży­ły­śmy chro­no­lo­gicz­nie i zamknę­ły­śmy w 25 minut fil­mu.”


Gra­ży­na Kopeć i Mag­da Karel – Duet Twór­czy SPÓŁDZIELNIA. Spo­tka­ły się na wydzia­le aktor­skim Aka­de­mii Teatral­nej, a od 2014 pra­cu­ją razem jako nie­za­leż­ne twór­czy­nie, robiąc bez­bu­dże­to­we fil­my. W ich pierw­szym fil­mie – kOBIE­ty – wystą­pi­ły ich cór­ki, mamy, bab­cia i one same.