Rodzinne Warsztaty Uważności

10.10.2018

godz. 16:30 - 18:00

co tydzień, w środę

W-arte Łowicka 56/3

Warszawa

Nie ma waż­niej­szej rela­cji niż ta mię­dzy rodzicem/opiekunem, a dziec­kiem. W tej rela­cji wszyst­ko jest istot­ne: w jaki spo­sób do dziec­ka mówi­my, jak je wspie­ra­my w trud­nych momen­tach, czy towa­rzy­szy­my mu w waż­nych dla nie­go eta­pach, wyda­rze­niach, w roz­wo­ju, w jaki spo­sób prze­cho­dzi­my razem kry­zy­sy. Tema­tów jest wie­le, życie pędzi, sta­ra­my się dać z sie­bie wszyst­ko co naj­lep­sze, ale nie zawsze jeste­śmy z sie­bie zado­wo­le­ni. To natu­ral­ne. To pro­ces, uczy­my się sie­bie wza­jem­nie w tym związ­ku, uczy­my się komu­ni­ko­wa­nia swo­ich potrzeb sta­wia­nia gra­nic, roz­ła­do­wy­wa­nia napięć. Tak jak umie­my. Jeśli jed­nak chce­cie pogłę­bić kon­takt z Waszy­mi pod­opiecz­ny­mi, jeśli zale­ży Wam, by czu­li się przez Was jesz­cze bar­dziej akcep­to­wa­ni, sza­no­wa­ni i dowar­to­ścio­wa­ni; chce­cie świa­do­mie towa­rzy­szyć im w sta­wa­niu się tro­skli­wy­mi wobec sie­bie i oto­cze­nia ludź­mi, lub szu­ka­cie pomy­słów na jako­ścio­we spę­dza­nie wspól­nie cza­su, to zna­my na to kil­ka spo­so­bów i tech­nik, któ­re mogą Wam w tym pomóc. Posta­no­wi­li­śmy stwo­rzyć cykl , w któ­rym tą wie­dzą podzie­li się z Wami Judy Turan (coach i tre­ner­ka z dużym doświad­cze­niem w pro­wa­dza­niu warsz­ta­tów).

Judy popro­wa­dzi cykl coty­go­dnio­wych spo­tkań o cha­rak­te­rze warsz­ta­to­wym, w któ­rych może­cie wziąć udział razem ze swo­imi pocie­cha­mi.

Na warsz­ta­tach będzie­my sku­piać się na ćwi­cze­niach, któ­re pomo­gą Wam pora­dzić sobie w codzien­nych sytu­acjach stre­su­ją­cych, uświa­do­mią Was z czym bory­ka­ją się dzie­ci, jak widzą świat emo­cji i w jaki spo­sób sku­tecz­nie mogą sobie radzić z trud­ny­mi dla nich sytu­acja­mi. Wy nato­miast w sytu­acji, kie­dy musi­cie zapa­no­wać nad sobą i dziec­kiem, będzie­cie mogli użyć kon­kret­nych tech­nik, któ­re mogą stać się dla Was kon­kret­nym kodem poro­zu­mie­nia z Waszy­mi pocie­cha­mi.

Warsz­ta­ty sku­piać się będą wokół nastę­pu­ją­cych blo­ków tema­tycz­nych:

– ŚWIADOMY DOTYK
– WYOBRAŹNIA
– ŚMIECH
– ODDECH
– MEDYTACJA

JUDY TURAN
Aktor­ka, cer­ty­fi­ko­wa­na coach Inter­na­tio­nal Coaching Com­mu­ni­ty od 2009 roku. Pro­wa­dzi sesje, warsz­ta­ty i szko­le­nia coachin­go­we z zakre­su wystą­pień publicz­nych i tech­nik aktor­skich w biz­ne­sie oraz sze­ro­ko rozu­mia­nej komu­ni­ka­cji mię­dzy­ludz­kiej w orga­ni­za­cjach kul­tu­ry, fir­mach i autor­skich pro­jek­tach swo­jej Fun­da­cji (m.in. mena­dże­ro­wie kul­tu­ry w Towa­rzy­stwie Ini­cja­tyw Twór­czych, mło­de mamy w byłej Fun­da­cji MaMa, kadra peda­go­gicz­na Przed­szko­la Inte­gra­cyj­ne­go nr 45 w War­sza­wie, mło­dzież i doro­śli w ramach cykli warsz­ta­tów arty­stycz­no-roz­owo­wych „Kan­ta­ta dla mło­dych” w war­szaw­skim Cen­trum Pro­mo­cji Kul­tu­ry oraz „Mię­dzy­po­ko­le­nio­wy Raut z Fre­drą” w war­szaw­skim klu­bie nie­Po­wiem i wie­le innych).
Zgłę­bia tema­ty świa­do­me­go bycia: medy­ta­cji w róż­nych for­mach, zdro­we­go odży­wia­nia, kom­pe­tent­ne­go wycho­wa­nia i roz­wo­ju od ponad 10 lat. Szczę­śli­wa mama sied­mio­let­niej Emmy i pię­cio­let­niej Gre­ty.
www.judyturan.com

Wyda­rze­nie odby­wa się w ramach nur­tu #slow­fa­stli­fe, któ­ry w W-arte pro­pa­gu­je­my. #slow­fa­stli­fe to nurt świa­do­me­go życia w mie­ście, stre­sie i napię­ciu zwią­za­nym z obo­wiąz­ka­mi życia zawo­do­we­go, życie w zgo­dzie ze sobą, usta­la­nie war­to­ści prio­ry­te­to­wych i szu­ka­nie spo­so­bów na sta­bil­ność emo­cjo­nal­ną i ducho­wą mimo zatrwa­ża­ją­ce­go tem­pa, jakie nam na co dzień towa­rzy­szy. Zale­ży nam, by pro­pa­go­wać świa­do­me życie i umie­jęt­ne łącze­nie codzien­nej goni­twy obo­wiąz­ków z wyci­sze­niem oraz cza­sem dla sie­bie i swo­ich naj­bliż­szych.