Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Warsztaty z Magdaleną Lamparską

Warsztaty z Magdaleną Lamparską

9.60.2018

10:00 - 16:00

W-arte Łowicka 56/3

Warszawa

Pod­czas sze­ściu godzin inten­syw­nej pra­cy z Mag­da­le­ną Lam­par­ską, dowie­cie się jak przy­go­to­wać się do castin­gów zagra­nicz­nych. Mag­da ma duże doświad­cze­nie w pra­cy w Los Ange­les. Wie rów­nież, na co sta­wia­ją reży­se­rzy castin­gów. Meto­dy jej pra­cy zaczerp­nię­te są bez­po­śred­nio z jej doświad­czeń z pra­cy z coacha­mi w Hol­ly­wo­od.
Dziś ryn­ki otwie­ra­ją się na Pola­ków , któ­rzy odwa­ża­ją się pró­bo­wać swo­ich sił w zdję­ciach prób­nych do zagra­nicz­nych pro­duk­cji. Nie tyl­ko w języ­ku angiel­skim, ale nie­miec­kim, rosyj­skim, cze­skim…
Kil­ko­ro naszych absol­wen­tów już dosta­ło role czy epi­zo­dy w zagra­nicz­nych pro­duk­cjach, nie­któ­rzy nawet odwa­ży­li się wyje­chać dzię­ki zaję­ciom z Mag­dą.

Zapra­sza­my wszyst­kich , któ­rzy chcą przez kil­ka inten­syw­nych godzin pra­cy , nabrać pew­no­ści sie­bie przed kame­ra w zada­niach aktor­skich w obcym języ­ku, ale nie tyl­ko. Meto­da spraw­dza się rów­nież na castin­gach w Pol­sce . Sta­wia­my na natu­ral­ność , indy­wi­du­al­ność, praw­dę , wyra­zi­stość .