Współpraca

Studium aktoRstudio

Stu­dium aktoR­stu­dio to szko­ła aktor­ska Romy Gąsio­row­skiej zało­żo­na w 2012 roku. Spe­cja­li­zu­je się w aktor­stwie fil­mo­wym. Pod­sta­wo­wym celem kur­sów jest dotar­cie do natu­ral­nych pre­dys­po­zy­cji uczest­ni­ka, odkry­cie praw­dy sce­nicz­nej, poko­na­nie stre­su zwią­za­ne­go z byciem przed kame­rą oraz uświa­do­mie­nie stu­den­tom wła­sne­go poten­cja­łu i stwo­rze­nie warun­ków do jego roz­wi­ja­nia.

AktoR­stu­dio wyko­rzy­stu­je tech­ni­ki aktor­skie Stel­li Adler, Anto­na Cze­cho­wa, Kon­stan­te­go Sta­ni­sław­skie­go, Jerze­go Gro­tow­skie­go i Lee Stras­ber­ga oraz autor­skie narzę­dzia stwo­rzo­ne przez Romę Gąsio­row­ską i jej sta­ran­nie dobra­ną kadrę.

W ramach współ­pra­cy W-arte! x Stu­dium aktoR­stu­dio orga­ni­zu­je­my warsz­ta­ty kre­atyw­ne, w któ­rych tech­ni­ki aktor­skie wyko­rzy­sty­wa­ne są jako narzę­dzia przy­dat­ne w biz­ne­sie: zwięk­sza­ją­ce samo­świa­do­mość, dosko­na­lą­ce umie­jęt­no­ści pre­zen­ta­cji i prze­mów publicz­nych, roz­wi­ja­ją­ce nie­sza­blo­no­we myśle­nie i uła­twia­ją­ce przy­go­to­wa­nie atrak­cyj­nych pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nych.
Dzię­ki koope­ra­cji szko­ły z W-arte! naj­zdol­niej­si stu­den­ci Stu­dium aktoR­stu­dio mają moż­li­wość roz­wi­ja­nia swo­ich pro­jek­tów w ramach wszyst­kich trzech stref dzia­łal­no­ści nasze­go domu pro­duk­cyj­ne­go: ART BIZNES, ART EDU, ART DIRECTING.


Gdyńska Szkoła Filmowa (GSF)

Gdyń­ska Szko­ła Fil­mo­wa to nowo­cze­sny, inter­dy­scy­pli­nar­ny pro­jekt edu­ka­cyj­ny inspi­ro­wa­ny naj­lep­szy­mi zagra­nicz­ny­mi insty­tu­cja­mi fil­mo­wy­mi. Uczel­nia kształ­ci przy­szłych reży­se­rów fabu­ły, pro­duk­cji tele­wi­zyj­nych, a tak­że twór­ców fil­mów doku­men­tal­nych i krót­ko­me­tra­żo­wych.

Współ­pra­cę W-arte! x GSF zaini­cjo­wa­ły warsz­ta­ty prze­pro­wa­dzo­ne przez Romę Gąsio­row­ską, Rober­ta Gliń­skie­go, Fili­pa Mar­czew­skie­go i Sław­ka Fabic­kie­go dla stu­den­tów oby­dwu szkół. W ramach dal­sze­go dia­lo­gu adep­ci i wykła­dow­cy obu uczel­ni będą wymie­niać się wie­dzą oraz doświad­cze­nia­mi, a przede wszyst­kim nada­wać temu wymiar prak­tycz­ny, wspól­nie reali­zu­jąc etiu­dy fil­mo­we i inne pro­duk­cje audio­wi­zu­al­ne.