Bring Your Own Beamer (11.02.2017)

Pierw­szy BYOB w W-arte! był dedy­ko­wa­ny algo­ryt­mom i laten­cjom. Algo­ryt­my potrak­to­wa­li­śmy bar­dzo sze­ro­ko – jako wzór zacho­wań, w któ­rych media zaj­mu­ją pozy­cję nad­rzęd­ną i wyka­zu­ją poten­cjał do twór­czych odkształ­ceń oto­cze­nia.
Inte­re­so­wał nas nie tyl­ko prze­kaz ze świetl­nej pro­jek­cji, ale jego inte­rak­cja z żywą mate­rią. Listę arty­stów bio­rą­cych udział w wysta­wie znaj­dzie­cie w opi­sie wyda­rze­nia.
Kata­log on-line.