Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
 W-arte!

Naj­bar­dziej eklek­tycz­na stre­fa W-arte!, w któ­rej pre­zen­tu­je­my efek­ty współ­pra­cy arty­stów wie­lu dzie­dzin oraz pro­jek­ty twór­ców z Pol­ski i zagra­ni­cy. Roz­wi­ja­my współ­pra­ce z insty­tu­cja­mi kul­tu­ry oraz nauki.
Pro­du­ku­je­my wyda­rze­nia wpi­sa­ne w pro­gram kul­tu­ral­no-roz­ryw­ko­wy reali­zo­wa­ny na naj­wyż­szym pozio­mie z sie­cią naj­cie­kaw­szych loka­li i ambit­nych part­ne­rów. Stre­fa Art Biz­nes to rów­nież sze­ro­ki wachlarz warsz­ta­tów edu­ka­cyj­nych dedy­ko­wa­nych biz­ne­so­wi i pro­fe­sjo­na­li­stom.

read more...

W pro­ce­sie naucza­nia naj­waż­niej­sze jest indy­wi­du­al­ne podej­ście do naszych stu­den­tów, uczest­ni­ków warsz­ta­tów i szko­leń. Dba­my o wytwo­rze­nie atmos­fe­ry sprzy­ja­ją­cej dia­lo­go­wi Mistrz-Uczeń.
Edu­ku­je­my na pozio­mie mistrzow­skim poprzez prak­ty­kę, zaba­wę i spo­tka­nia z pro­fe­sjo­na­li­sta­mi róż­nych kate­go­rii. Pro­po­nu­je­my autor­ski pro­gram wszech­stron­ne­go roz­wo­ju arty­stycz­ne­go i oso­bi­ste­go. Art Edu to stre­fa sze­ro­kiej ofer­ty edu­ka­cyj­nej i roz­wo­jo­wej dla każ­de­go, reali­zo­wa­nej w naszych wła­snych struk­tu­rach oraz we współ­pra­cy z inny­mi insty­tu­cja­mi szko­le­nio­wy­mi i nauko­wy­mi.

read more...

Pięk­no wyra­ża się w wie­lu for­mach – stre­fę Art Sto­re moż­na nazwać naj­bar­dziej este­tycz­ną czę­ścią W-arte! Wypeł­nia ją uni­ka­to­wy design i gra­fi­ka, arty­stycz­ne serie wydaw­ni­cze, pre­zen­ta­cje pro­jek­tan­tów mody i wzor­nic­twa, a tak­że obiek­ty sztu­ki powsta­ją­ce we współ­pra­cy z part­ne­ra­mi biz­ne­so­wy­mi i insty­tu­cja­mi kul­tu­ry.
W dia­lo­gu z arty­sta­mi i naszą publicz­no­ścią two­rzy­my limi­to­wa­ne edy­cje oaz pro­duk­cje na spe­cjal­ne zamó­wie­nia. Nasz con­cept sto­re z modą i desi­gnem to wyse­lek­cjo­no­wa­ne mar­ki. Orga­ni­zu­je­my spe­cjal­ne wyda­rze­nia tj. pre­mie­ry nowych kolek­cji z pro­gra­mem arty­stycz­nym czy pefor­man­se modo­we. W prze­strze­ni W-arte Łowic­ka 56/3 dzia­ła kame­ral­na kawiar­nia z menu inspi­ro­wa­nym „sztu­ką jedzie­nia”.

read more...