Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Kaya Kołodziejczyk

Kaya Kołodziejczyk

– tancerka,choreografka,pedagog Tań­ca Współ­cze­sne­go i Kom­po­zy­cji Ruchu. W W-arte wspól­nie z Alek­san­drą Cie­ślak –ilu­stra­tor­ką, autor­ką „Książ­ki do zro­bie­nia”, popor­wa­dzą warsz­ta­ty „Gestem, sło­wem, obra­zem”.
 
Wśród jej autor­skich reali­za­cji cho­re­ogra­ficz­nych znaj­du­ją się pra­ce z pogra­ni­cza sztuk, pre­zen­tu­ją­ce róż­ne este­ty­ki i sty­le tanecz­ne. Są to m.in. Audy­cja V – 2016 , meta ope­ra w 20 sce­nach Andrze­ja Krza­now­skie­go , Aria di Pre­fi­che jed­na z czę­ści tryp­ty­ku Ogni­wa do muzy­ki Witol­da Luto­sław­skie­go czy Oh,Noh przed­sta­wie­nie skon­stru­owa­ne na pod­sta­wie japoń­skie­go dra­ma­tu Izut­su z muzy­ką Szy­mo­na Brzó­ski. Jest rów­nież autor­ką cho­re­ogra­fii do spek­ta­kli w Teatrze Powszech­nym w War­sza­wie Krzycz­cie Chi­ny Paw­ła Łysa­ka i Księ­gi Jaku­bo­we Ewe­li­na Mar­ci­niak oraz pro­duk­cji fil­mo­wych m. in. Cór­ki Dan­cin­gu, nagra­dza­ny w Pol­sce i za gra­ni­cą film Agniesz­ki Smo­czyń­skiej, Panie Dul­skie w reży­se­rii Fili­pa Bajo­na czy Demon Mar­ci­na Wro­ny.
 
W 2009 roku zosta­ła uzna­na przez kry­ty­ków nie­miec­kie­go cza­so­pi­sma bal­let­tanz za naj­cie­kaw­szą tan­cer­kę mło­de­go poko­le­nia. Tań­czy­ła przez wie­le lat w Rosas w Bel­gii. Wystę­po­wa­ła w spek­ta­klach stwo­rzo­nych przez naj­waż­niej­szych cho­re­ogra­fów prze­ło­mu XX i XXI wie­ku. Zna­leź­li się w śród nich: Anne Tere­sa de Keer­sma­eker, Tri­sha Brown czy Wil­liam For­sy­the. Współ­pra­co­wa­ła ponad­to przy spektaklach/performensach takich twór­ców jak Met­te Ingvart­sen, Kris Ver­donck, Szy­mon Rogiń­ski, David Wam­pach czy Alek­san­dra Wasil­kow­ska. W War­sza­wie wystę­pu­je w Teatrze Wiel­kim ‒ Ope­rze Naro­do­wej w spek­ta­klu Mariu­sza Tre­liń­skie­go Lata­ją­cy Holen­der (2012) i Gło­sie Ludz­kim Mai Kle­czew­skiej (2016) oraz w Teatrze Powszech­nym w spek­ta­klu Wście­kłość Mai Kle­czew­skiej (2016).
 
Absol­went­ka Hoch­schu­le für Music und Dar­stel­len­de Kunst (HfMDK) we Frank­fur­cie nad Menem, Per­for­ming Arts Rese­arch and Tra­ining Stu­dios ( P.A.R.T.S.) w Bruk­se­li oraz War­szaw­skiej Szko­ły Bale­to­wej.
 
Jako wykła­dow­czy­ni Tań­ca Współ­cze­sne­go i Kom­po­zy­cji Ruchu pro­wa­dzi regu­lar­ne zaję­cia w War­szaw­skiej Szko­le Fil­mo­wej. Współ­pra­cu­je gościn­nie z HfMDKw Niem­czech, P.A.R.T.S., La Rafi­ne­rie w Bel­gii, Cir­cu­it-Est w Kana­dzie, Archi­tanz w Japo­nii, Pol­skim Bale­tem Naro­do­wym, Ope­rą na Zam­ku w Szcze­ci­nie czy Pol­skim Teatrem Tań­ca.
 
Stro­na artyst­ki