Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Gestem, słowem, obrazem

Gestem, słowem, obrazem

5.03.2017

godz. 16:00 -19:00

W-arte! Łowicka 56/3

Zapra­sza­my na otwar­te spo­tka­nie i roz­mo­wę z Alek­san­drą Cie­ślak oraz pierw­sze warsz­ta­ty z cyklu „Gestem, sło­wem, obra­zem”.

Cykl warsz­ta­tów „Gestem, sło­wem, obra­zem”
Pod okiem gra­ficz­ki Alek­san­dry Cie­ślak i cho­re­ograf­ki Kai Koło­dziej­czyk spró­bu­je­my poszu­kać wła­sne­go języ­ka.

Codzien­nie poro­zu­mie­wa­my się na wie­le róż­nych spo­so­bów – nie tyl­ko mówiąc, ale też wyma­chu­jąc ręka­mi, prze­wra­ca­jąc ocza­mi, czy nawet sto­jąc w okre­ślo­ny spo­sób. Gesty to zna­ki kre­ślo­ne w prze­strze­ni, któ­re ukła­da­ją się we wzo­ry dia­lo­gów i mono­lo­gów.

Punk­tem wyj­ścia będzie auten­tycz­ny ruch. Ten cha­rak­te­ry­stycz­ny spo­sób poru­sza­nia się, zako­do­wa­ny w każ­dym z nas będzie­my potem prze­kła­dać na język obra­zów, poszu­ku­jąc wła­snej kre­ski i spo­so­bu eks­pre­sji. Będzie­my poru­szać się kur­sy­wą i pro­wa­dzić roz­mo­wy za pomo­cą linii i plam.

Zde­rza­jąc ze sobą dwie róż­ne dys­cy­pli­ny w obra­zo­wy, wręcz nama­cal­ny spo­sób zmie­rzy­my się z typo­gra­fią, sło­wem i obra­zem eks­plo­ru­jąc poję­cie komu­ni­ka­cji i roz­mo­wy. Pra­ca nad cia­łem i gestem pozwo­li uczest­ni­kom roz­wi­nąć nie tyl­ko samo­świa­do­mość i myśle­nie o ruchu, ale i wyobraź­nię wizu­al­ną.

Cykl prze­zna­czo­ny jest dla osób doro­słych, zain­te­re­so­wa­nych inter­dy­scy­pli­nar­no­ścią w sztu­ce. Zapi­sy obo­wią­zu­ją na wszyst­kie warsz­ta­ty – moż­na zgła­szać się na cały cykl lub na wybra­ny warsz­tat.

Pro­wa­dzą­ce: Alek­san­dra Cie­ślak i Kaya Koło­dziej­czyk


5 mar­ca, godz.16:00 – 19:00
Spo­tka­nie i warsz­ta­ty z Alek­san­drą Cie­ślak, autor­ką i ilu­stra­tor­ką „Książ­ki do zro­bie­nia” (Wydaw­nic­two Dwie Sio­stry). Publi­ka­cja jest wyjąt­ko­wym zbio­rem rysun­ków, histo­rii typo­gra­ficz­nych, kola­ży i zabaw, pozwa­la­ją­cych czy­tel­ni­ko­wi-użyt­kow­ni­ko­wi odkryć wła­sny język. W cza­sie spo­tka­nia autor­ka podzie­li się z nami histo­ria­mi z pro­ce­su powsta­wa­nia książ­ki, a tak­że pod­po­wie w jaki spo­sób ryso­wać, aby ryso­wać po swo­je­mu, kształ­tu­jąc wła­sny styl i pomy­sły.

Zapra­sza­my na otwar­tą dla wszyst­kich roz­mo­wę z Alek­san­drą Cie­ślak, któ­rą popro­wa­dzi Mar­ta Rako­czy – kul­tu­ro­znaw­czy­ni, badacz­ka lite­ra­tu­ry, sło­wa oraz prze­mian kul­tu­ro­wych zwią­za­nych z wyna­laz­kiem dru­ku.

Po spo­tka­niu odbę­dą się warsz­ta­ty z Alek­san­drą Cie­ślak, pod­czas któ­rych poka­że w jaki spo­sób lite­ry i papier, każ­da cze­ka­ją­ca na wypeł­nie­nie stro­na mogą zain­spi­ro­wać do nie­oczy­wi­stych dzia­łań z typo­gra­fią i ilu­stra­cją.
Na spo­tka­nie wstęp jest wol­ny! Na odby­wa­ją­ce się po nim warsz­ta­ty obo­wią­zu­ją zapi­sy. Zgło­sze­nia wraz z krót­ką infor­ma­cją o sobie, pro­si­my prze­słać na adres warsztaty@w-arte.pl.

„Książ­kę do zro­bie­nia” Alek­san­dry Cie­ślak będzie moż­na kupić po pro­mo­cyj­nej cenie pod­czas spo­tka­nia i każ­dych warsz­ta­tów.

Warsz­ta­ty płat­ne (infor­ma­cja o cenie bile­tów wkrót­ce). Obo­wią­zu­ją zapi­sy. Zgło­sze­nia wraz z krót­ką infor­ma­cją o sobie, pro­si­my prze­słać na adres warsztaty@w-arte.pl. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na.

8 kwiet­nia, godz. 11:00-14:00
Warsz­tat z cho­re­ograf­ką i tan­cer­ką współ­cze­sną Kayą Koło­dziej­czyk, roz­wi­ja­ją­ce cia­ło i wyobraź­nię pla­stycz­ną, otwie­ra­ją­ce pro­ces two­rze­nia form wizu­al­nych inspi­ro­wa­nych ruchem.

13 maja, godz. 10:00 -16:00
Inten­syw­ne zaję­cia pro­wa­dzo­ne wspól­nie przez Alek­san­drę Cie­ślak i Kayę Koło­dziej­czyk. W nowych zada­nia i ćwi­cze­niach pod­su­mu­je­my wcze­śniej­sze warsz­ta­ty, roz­wi­ja­jąc wyobraź­nię pla­stycz­no-rucho­wą. Uczest­ni­cy stwo­rzą kon­cep­cję, szkic i pierw­sze stro­ny wła­snej książ­ki inspi­ru­jąc się ruchem, rysun­kiem, typo­gra­fią.

PARTNER SPOTKANIA I WARSZTATÓW
Wydaw­nic­two Dwie Sio­stry