Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Koncert Riya Sokół „NIE’DOSKONAŁE” (14.03.2018)

Koncert Riya Sokół „NIE’DOSKONAŁE” (14.03.2018)

14. mar­ca (śro­da) o godzi­nie 18:00, w autor­skiej prze­strze­ni Romy Gąsio­row­skiej, W-Arte przy ul. Łowic­kiej 56/3, odbę­dzie się spo­tka­nie Kobie­ty Kobie­tom – nie’doskonałe.
Ini­cja­tor­ką wyda­rze­nia jest Riya Sokół– autor­ka tek­stów, woka­list­ka, mama oraz twór­czy­ni pro­jek­tu „NIE’DOSKONAŁE”, któ­ra na co dzień podró­żu­je po świe­cie, daje kon­cer­ty połą­czo­ne z wykła­da­mi i warsz­ta­ta­mi, pra­cu­jąc z ludź­mi nad ich wyobra­że­niem na temat swo­ich nie’doskonałości.

Pro­jekt „nie’doskonałe” (ang. „i’mperfect”) ma na celu połą­czyć kobie­ty na całym świe­cie oraz nauczyć je bez­względ­nej samo­ak­cep­ta­cji, aby mogły cie­szyć się peł­nią życia.

To nie­zwy­kłe wyda­rze­nie, w kli­ma­tycz­nej kamie­ni­cy na Sta­rym Moko­to­wie, roz­pocz­nie się kon­cer­tem, po któ­rym te dwie „nie’doskonałe” kobie­ty przej­dą do wykła­du i pane­lu dys­ku­syj­ne­go z Gość­mi.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Maria Kona­row­ska – aktor­ka, podróż­nicz­ka, dosko­na­le nie’doskonała, miło­śnicz­ka życia w roz­wo­ju i poszu­ki­wa­niu praw­dy o sobie.

Stro­na artyst­ki