Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Open Press Day (24.01.2017)

Open Press Day (24.01.2017)

W-arte! Łowic­ka 56/3
godz. 15-18

Otwie­ra­my prze­strzeń W-arte! Łowic­ka 56/3! Pod­czas spo­tka­nia dedy­ko­wa­ne­go  dzien­ni­ka­rzom zosta­nie zapre­zen­to­wa­na idea i pro­gram dzia­ła­nia W-arte! Open Art Spa­ce. Autor­ski pro­jekt Romy Gąsio­row­skiej zakła­da stwo­rze­nie i roz­wój awan­gar­do­wej plat­for­my arty­stycz­no-edu­ka­cyj­nej, któ­ra w nie­oczy­wi­sty spo­sób połą­czy sztu­kę z biz­ne­sem.

Pod­czas spo­tka­nia opo­wie­my o pierw­szej pro­duk­cji arty­stycz­nej W-arte!, zapre­zen­tu­je­my per­for­ma­tyw­ny występ, nasze wideo-mate­ria­ły infor­ma­cyj­ne oraz pierw­szy nume­ru Zina W-arte! z cząst­ko­wym pro­gra­mem wyda­rzeń na dwa pierw­sze mie­sią­ce.

Dzien­ni­ka­rzy zapra­sza­ją: W-arte! i Fashion Agen­cy Ali­gan­za

Wyda­rze­nie wspie­ra Qch­nia Arty­stycz­na (qchnia.pl)