Ostatnie próby przed premierą spektaklu „Płyń”

Już tyl­ko kil­ka dni dzie­li nas od pre­mie­ry spek­ta­klu „Płyń”. Przed­sta­wia­my foto­re­la­cję z ostat­nich prób.