Premiera spektaklu PŁYŃ (27.01.2017)

Kon­cert, spek­takl i tele­dysk w jed­nym, spo­tka­nie arty­stów z róż­nych dzie­dzin sztu­ki, otwar­ta for­ma oraz wybu­cho­wa mie­szan­ka tem­pe­ra­men­tów, oso­bo­wo­ści i form arty­stycz­nych. Pro­jekt „Płyń”, został stwo­rzo­ny na pod­sta­wie tek­stu i muzy­ki „J.P. Śli­wa” Pio­tra Roguc­kie­go oraz wyre­ży­se­ro­wa­ny przez Romę Gąsio­row­ską, Pię Par­tum i Wojt­ka Urbań­skie­go.

Pre­mie­ra spek­ta­klu mia­ła miej­sce 27.02.2017 w war­szaw­skim klu­bie „Sto­do­ła”