Eventy

Na życze­nie klien­ta kom­po­nu­je­my pro­gram wyda­rzeń arty­stycz­nych, szko­leń i warsz­ta­tów. W razie dodat­ko­wych pytań pro­si­my o kon­takt: artbiznes@w-arte.pl.