Kategorie wydarzeń

Pre­zen­tu­je­my, krót­ki opis i spe­cy­fi­kę poszcze­gól­nych kate­go­rii wyda­rzeń. Pro­po­no­wa­ny przez nas pro­gram z zało­że­nia łączy wszyst­kie stre­fy dzia­ła­nia W-arte!

Bawi­my się kon­wen­cja­mi, dla­te­go for­my te są otwar­te i zmien­ne. Kate­go­rie przy­pi­sa­li­śmy do każ­de­go wyda­rze­nia z nasze­go Kalen­da­rza.

 • impreza

 • impro

 • performans

 • stand-up comedy

 • spektakl

 • storytelling

 • koncert

 • warsztat

 • dyskusja

 • podkast

 • publikacja

 • wystawa

 • instalacja

 • projekcja

 • fit/bio

 • film