Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Nasze produkcje

Nasze produkcje

„Płyń”

Kon­cert, spek­takl i tele­dysk w jed­nym, spo­tka­nie arty­stów z róż­nych dzie­dzin sztu­ki, otwar­ta for­ma oraz wybu­cho­wa mie­szan­ka tem­pe­ra­men­tów, oso­bo­wo­ści i form arty­stycz­nych. Pro­jekt „Płyń”, został stwo­rzo­ny na pod­sta­wie tek­stu i muzy­ki „J.P. Śli­wa” Pio­tra Roguc­kie­go oraz wyre­ży­se­ro­wa­ny przez Romę Gąsio­row­ską, Pię Par­tum i Wojt­ka Urbań­skie­go.

Pro­jekt „Płyń” jest for­mą sce­nicz­ną z muzy­ką na żywo, łączy w sobie róż­ne dzie­dzi­ny sztu­ki (teatr, muzy­ka, video-art, kolaż, film i per­for­mans). Mate­ria­ły wideo połą­czo­ne zosta­ły tu z ele­men­ta­mi dra­ma­tur­gicz­ny­mi i tre­ścia­mi zna­ny­mi z mediów spo­łecz­no­ścio­wych. W nie­co­dzien­nym pro­jek­cie spo­tka­li się arty­ści repre­zen­tu­ją­cy róż­ne dzie­dzi­ny sztu­ki, któ­rzy mają nie­ogra­ni­czo­ną swo­bo­dę wyra­zu – wszy­scy są jego peł­no­praw­ny­mi współ­twór­ca­mi. Całość powsta­ła na pod­sta­wie tek­stu i muzy­ki z albu­mu ,,J.P. Śli­wa” Pio­tra Roguc­kie­go. „Płyń” to pierw­sza pro­duk­cja W-arte! Open Art Spa­ce – arty­stycz­no-edu­ka­cyj­ne­go pro­jek­tu Romy Gąsio­row­skiej.

Twór­cy „Płyń” sta­ra­ją się zna­leźć odpo­wiedź na pyta­nie, co jest waż­ne w świe­cie, w któ­rym zani­ka­ją ide­ały, wia­ra i huma­ni­ta­ryzm.
– Chce­my z Pio­trem Roguc­kim obna­żyć model auto­ry­tar­ne­go arty­sty, reży­se­ra czy insce­ni­za­to­ra. Zapro­po­no­wa­łam twór­com wol­ność – arty­ści, któ­rzy współ­pra­cu­ją z nami, wkła­da­ją swo­je autor­skie pomy­sły. To arty­stycz­na kom­bi­na­cja, m.in video-art , gdzie Aga­ta Kule­sza sama wyre­ży­se­ro­wa­ła mono­lo­gi mat­ki, tele­dy­ski autor­stwa Micha­ła Boja­ra, któ­re są waria­cją na temat współ­cze­snej kon­dy­cji arty­sty w dobie Inter­ne­tu, prze­pla­ta­my tra­sho­wy­mi fil­ma­mi wideo w roż­nych kon­wen­cjach wła­ści­wych inter­ne­to­wi. Nazwa­li­śmy to dzie­ło koncertem/spektaklem/teledyskiem, ponie­waż pro­jekt dale­ki jest od samej for­my kon­cer­to­wej, nato­miast nie jest to tak­że insce­ni­za­cja tek­stu – pod­su­mo­wu­je Gąsio­row­ska.
„PŁYŃ” – koncert/spektakl/teledysk
PRAPREMIERA – 26 lute­go 2017
PREMIERA – 27 lute­go 2017
Klub Sto­do­ła, g. 20:30
Reży­se­ria: Roma Gąsio­row­ska, Pia Par­tum, Woj­tek Urbań­ski.
Obsa­da: Tomasz Schu­chardt, Piotr Roguc­ki, Matyl­da Damięc­ka, Ire­na Mel­cer oraz Aga­ta Kule­sza na wideo art, a tak­że zespół muzy­ków.
Sce­na­riusz i tek­sty: Piotr Roguc­ki.
Sce­no­gra­fia: Roma Gąsio­row­ska, Michał Boja­ra, Tomasz Sie­rot­ko.
Kostiu­my: Flo­ra Kamu­siń­ska, Roma Gąsio­row­ska, Pau­li­na Ptasz­nik.
Świa­tło: Tomasz Sie­rot­ko.

Wię­cej infor­ma­cji:
www.facebook.com/events/1829751130634629

W-arte! Impro Show

W-arte! Impro Show to impro­wi­zo­wa­ny spek­takl, będą­cy efek­tem koope­ra­cji cele­bry­tów i gru­py teatru impro­wi­zo­wa­ne­go Ab Ovo. Na sce­nie wystą­pią Ania Czar­to­ry­ska – Niem­czyc­ka, Ela Roma­now­ska, Iza Lach, Adam Fidu­sie­wicz i Ludwik Bor­kow­ski. Efek­ty kil­ku­mie­sięcz­nej pra­cy będzie moż­na oglą­dać w maju w War­sza­wie. Ideą teatru impro­wi­za­cji jest to, że bio­rą­cy w nim udział akto­rzy gra­ją spon­ta­nicz­nie, bez sce­na­riu­sza. Każ­dy ele­ment show będzie zaska­ki­wać, akto­rzy – cele­bry­ci poka­żą swo­je ukry­te talen­ty, będą musie­li wyka­zać się spry­tem, poczu­ciem humo­ru i inte­li­gen­cją. Każ­dy pokaz będzie prze­za­baw­nym i nie­za­po­mnia­nym prze­ży­ciem.

Obsa­da:

Ania Czar­to­ry­ska – Niem­czyc­ka

Kac­per Kuszew­ski

Elż­bie­ta Roma­now­ska

Ludwik Bor­kow­ski

Adam Fidu­sie­wicz

Iza Lach

Bile­ty w cenie 40 zł / 25 zł dla stu­den­tów (na bram­ce trze­ba oka­zać legi­ty­ma­cje)

Bile­ty do kupie­nia poni­żej

godz.19:00, 21.05.2017 Kino Elek­tro­nik, Gene­ra­ła Zającz­ka 7