Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Slow Fast Life

Slow Fast Life

Slow Fast Life to nasza autorska filozofia, która koncentruje się na umiejętności świadomego łączenia życia w pędzie z uważnością i celebrowaniem codzienności.

Slow Fast Life to spo­sób myśle­nia, któ­ry reali­zu­je się w dzia­ła­niu. Celem jest odna­le­zie­nie wewnętrz­nej har­mo­nii w cza­sach, gdy wszy­scy funk­cjo­nu­je­my w pośpie­chu, kon­sump­cjo­ni­zmie, w świe­cie wyma­ga­ją­cym od nas dużej kre­atyw­no­ści, odpo­wie­dzial­no­ści, odpor­no­ści na stres. Wie­lo­za­da­nio­wość wią­że się z set­ka­mi wyzwań, a Slow Fast Life dostar­cza narzę­dzi, któ­re pomo­gą się z nimi upo­rać.  Tu istot­na jest uważ­ność – nie tyl­ko na świat, ale przede wszyst­kim na sie­bie. To cele­bro­wa­nie cen­nych war­to­ści i prio­ry­te­tów oraz rów­no­wa­ga pomię­dzy bra­niem odpo­wie­dzial­no­ści a spo­ko­jem i wewnętrz­ną siłą. To umie­jęt­ność wsłu­cha­nia się w sie­bie, medy­ta­cji w ruchu, wyci­sze­nie w dzia­ła­niu. Slow Fast Life zna­czy przede wszyst­kim: nie ucie­kaj od życia do samot­ni, po to, żeby odna­leźć spo­kój, odnajdź go w sobie.