Dla artystów

W-arte! to więcej niż dom produkcyjny – jesteśmy inkubatorem pomysłów! Wspieramy młodych artystów oraz osoby z ciekawym pomysłem na siebie i swoją markę, dzieląc się z nimi wiedzą i umożliwiając realizację przedsięwzięć.

Masz pomysł na swoje wydarzenie? Chcesz zorganizować ciekawy wernisaż, premierę płyty albo inną formę spotkania z odbiorcą? Myślisz o niekonwencjonalnym evencie, który zaprezentuje lub zestawi ze sobą sztukę, biznes, edukację, czy rozwój osobisty?  A może szukasz osób z know-how, które pomogą Ci wcielić w życie Twój projekt artystyczny? Odezwij się do nas!

Pre­sti­żo­wy, dys­kret­ny cha­rak­ter orga­ni­zo­wa­nych przez nas spo­tkań i even­tów sprzy­ja kumu­lo­wa­niu pozy­tyw­nej ener­gii, nada­wa­niu sztu­ce nowych zna­czeń oraz emo­cjo­nal­ne­mu zaan­ga­żo­wa­niu publicz­no­ści w wyda­rze­nie, w któ­rym bio­rą udział.