Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! W-arte! o nas

W-arte! o nas

W-arte! to niezależny dom produkcyjny i dom mediowy. Zajmujemy się produkcją wydarzeń i kreatywnych materiałów promocyjnych, art-brandingiem oraz komunikacją. Prowadzimy też szeroko zakrojone działania artystyczno-edukacyjne. Pomagamy zaistnieć niewielkim, autorskim markom, a te duże i silne wspieramy w realizowaniu kolejnych celi, poszerzaniu grona odbiorców oraz zwiększaniu prestiżu.

Nasz zespół to bli­sko ze sobą współ­pra­cu­ją­ca gru­pa kre­atyw­na z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem i sze­ro­kim, inter­dy­scy­pli­nar­nym port­fo­lio. Nale­żą do nie­go arty­ści, fil­mow­cy, foto­gra­fi­cy, eks­per­ci sztuk wizu­al­nych, spe­cja­li­ści od mar­ke­tin­gu czy komu­ni­ka­cji, ale tak­że naukow­cy, edu­ka­to­rzy oraz pro­du­cen­ci wyda­rzeń – ludzie z otwar­ty­mi umy­sła­mi, któ­rych dzia­ła­nia czę­sto oka­zu­ją się prze­ło­mo­we na wie­lu polach kul­tu­ry czy biz­ne­su.


Awangardowo łączymy kulturę, sztukę, modę czy design z nowymi mediami i technologiami. Odkrywamy przed biznesem techniki wypracowane przez profesjonalistów i osobowości świata show biznesu.


Każ­dy pro­jekt reali­zu­je­my z pasją i ener­gią, w zgra­nym zespo­le pra­cu­ją­cym na świa­to­wym pozio­mie. Rów­no­le­gle z pro­duk­cją wła­snych form inter­dy­scy­pli­nar­nej sztu­ki, zaj­mu­je­my się współ­pra­cą z part­ne­ra­mi biz­ne­so­wy­mi i insty­tu­cja­mi kul­tu­ry, dla któ­rych two­rzy­my dedy­ko­wa­ne, limi­to­wa­ne serie odzie­ży, mebli, czy wzor­nic­twa użyt­ko­we­go. Przy­go­to­wu­je­my tak­że sce­na­riu­sze i stra­te­gię komu­ni­ka­cji, a następ­nie czu­wa­my nad kom­plek­so­wym prze­pro­wa­dze­niem takich wyda­rzeń jak: festi­wa­le tema­tycz­ne, even­ty pra­so­we, poka­zy mody i inne for­my pre­zen­ta­cji kolek­cji, pre­mie­ry płyt, ksią­żek, kon­cer­ty, czy spek­ta­kle.

Ofe­ru­je­my też cykle warsz­ta­tów kre­atyw­nych czy pro­fe­sjo­nal­ne kon­sul­ta­cje indy­wi­du­al­ne, skie­ro­wa­ne zarów­no do osób debiu­tu­ją­cych na ryn­ku arty­stycz­nym, jak i do pro­fe­sjo­na­li­stów zain­te­re­so­wa­nych roz­wo­jem oso­bi­stym. W odręb­nym blo­ku tema­tycz­nym opra­co­wa­li­śmy pro­gram warsz­ta­tów przy­go­to­wa­nych z myślą o zawo­dach powią­za­nych ze sztu­ką auto­pre­zen­ta­cji i wystą­pień publicz­nych: dla pre­zen­te­rów, kon­fe­ran­sje­rów, mów­ców moty­wa­cyj­nych, ale też nauczy­cie­li, wykła­dow­ców aka­de­mic­kich czy mana­ge­rów pra­cu­ją­cych z kilku/ kil­ku­na­sto­oso­bo­wy­mi zespo­ła­mi.