Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Ada Kaźmierczak

Ada Kaźmierczak

Absol­went­ka aktoR­stu­dio, woka­list­ka i kom­po­zy­tor­ka, autor­ka tek­stów, reży­ser­ka wide­okli­pów. Pro­po­no­wa­ny przez nią mate­riał muzycz­ny roz­wi­ja zami­ło­wa­nie artyst­ki do czar­ne­go brzmie­nia. W tej kate­go­rii Ada dosko­na­le odczy­tu­je świa­to­we tren­dy nie­obec­ne jesz­cze na pol­skim ryn­ku fono­gra­ficz­nym. Pro­po­nu­je połą­cze­nie inspi­ra­cji z pogra­ni­cza synth popu, soulu i hip hopu lat 90/2000 z nową falą r&b. W kom­po­zy­cjach bawi się tem­pem, nie­ty­po­wy­mi roz­wią­za­nia­mi i cyfro­wą mody­fi­ka­cją brzmień zacho­wu­jąc przy tym melo­dyj­ność utwo­rów.  

Na kon­cie ma współ­pra­cę z mło­dym jamaj­skim pro­du­cen­tem muzycz­nym „Time Cow” oraz  Olem Motha­ship­pem, z któ­rym wypu­ści­ła do sie­ci swo­je pierw­sze utwo­ry (cover „Love On Top” Bey­on­ce i pierw­szy wła­sny sin­giel „Sun­li­ght”). Wystą­pi­ła rów­nież ze skła­dem Orte­ga Car­tel pod­czas ich debiu­tanc­kie­go kon­cer­tu w Klu­bie Pal­la­dium w War­sza­wie. Utwór Ady „The Long Kiss Good­ni­ght” zna­lazł się na kom­pi­la­cji Show Your Soul 2.

Od cza­su współ­pra­cy z „Time Cow” nagra­ła dwa nowe sin­gle „SAM” i „Jak zło­to” z gościn­nym udzia­łem rape­ra Reno.

Fan­pa­ge FB Youtu­be Insta­gram