Art Branding

W-arte! współ­two­rzy i ini­cju­je pro­jek­ty łączą­ce sztu­kę i biz­nes. Poszu­ku­je­my i wspie­ra­my arty­stów, któ­rych nie­kon­wen­cjo­nal­ne myśle­nie kore­spon­du­je z ideą pre­zen­to­wa­ną przez wybra­ne eks­klu­zyw­ne mar­ki.

Obec­nie wspól­nie z mar­ką Scan­dic Sofa pra­cu­je­my nad pro­jek­tem limi­to­wa­nej serii mebli.

Wkrót­ce wię­cej infor­ma­cji.