Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! BYOB „Fake actions / Fatal errors”

BYOB „Fake actions / Fatal errors”

1.04.2017

godz. 19:00-22:00

W-arte! Łowicka 56/3


 

Bring Your Own Beamer (Przy­nieś Swój Wła­sny Rzut­nik) to otwar­ta, efe­me­rycz­na wysta­wa pre­zen­tu­ją­ca arty­stów, któ­rych dzia­ła­nia kon­cen­tru­ją się wokół mediów i tech­no­lo­gii. For­mu­łę mię­dzy­na­ro­do­we­go wyda­rze­nia wymy­ślił nider­landz­ki arty­sta Rafa­ël Rozen­da­al (Ber­lin 2010).
 
Każ­dy może zapre­zen­to­wać swo­ją twór­czość. Po raz dru­gi BYOB odbę­dzie się w miesz­ka­niu na Moko­to­wie – w prze­strze­ni W-arte! Open Art Spa­ce. Pre­zen­tu­je­my pro­jek­cje, insta­la­cje, wyna­laz­ki, live sety AV, cyfro­we pre­zen­ta­cje i mate­ria­ły VR.
 


Wizu­al­ny mate­riał VJ-a ule­ga post­pro­duk­cji real time, któ­rej pod­le­ga rów­nież prze­strzeń i czas dane obser­wa­to­rom bez­po­śred­nio. Video Joc­key sam­plu­je i prze­twa­rza doro­bek kul­tu­ry wizu­al­nej. W live akcie VJ-ingo­wym remik­so­wi i wizu­al­nym prze­kształ­ce­niom pod­le­ga­ją nie tyl­ko obra­zy, ale rów­nież prze­strzeń lub róż­ne este­ty­ki, repre­zen­to­wa­ne przez fil­try i efek­ty dostęp­ne w opro­gra­mo­wa­niach do mik­so­wa­nia obra­zów w cza­sie rze­czy­wi­stym. Sty­li­sty­ka mik­so­wa­nia obra­zów na żywo nie jest więc jed­no­li­ta, zale­ży od spo­so­bu podej­ścia do post­pro­duk­cji.

BYOB pt.: „Fake actions / Fatal errors” obę­dzie się pod hasłem este­ty­ki błę­dów i post­pro­duk­cji, „post-inter­ne­to­we­go pri­ma apri­lis”. Przyj­rzy­my się dzia­ła­niom haker­skim oraz obra­zom znie­kształ­co­nym za pomo­cą efek­tów, jakie ofe­ru­ją dostęp­ne opro­gra­mo­wa­nia kom­pu­te­ro­we i apli­ka­cje.
Zgło­sze­nia przyj­mu­je­my do 30-ego mar­ca pod adre­sem: weronika.lewandowska@w-arte.pl
 
Doku­men­ta­cję BYOB War­sza­wa moż­na zna­leźć w kata­lo­gu on-line: http://byobwarszawa-blog.tumblr.com/
 

Uwa­ga! Insta­la­cja arty­stów w prze­strze­ni W-arte! w godzi­nach 18-19:00 w dniu wysta­wy.