Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Can food be art? Film i dyskusja

Can food be art? Film i dyskusja

12.03.2017

godz. 17:00, W-arte Łowicka 56/3

Kame­ral­ny pokaz fil­mu „Noma: My Per­fect Storm” połą­czo­ny z dys­ku­sją pt. „Can food be art?”.

„Noma: My Per­fect Storm” to peł­no­me­tra­żo­wy film doku­men­tal­ny Pier­ra Deschamps przed­sta­wia­ją­cy syl­wet­kę René Redze­pie­go, sze­fa kuch­ni legen­dar­nej restau­ra­cji Noma w Kopen­ha­dze i wizjo­ne­ra, któ­re­go nowa­tor­skie podej­ście do lokal­nych tra­dy­cji kuli­nar­nych i rodzi­mych pro­duk­tów zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ło kuch­nię skan­dy­naw­ską. Noma czte­ro­krot­nie zna­la­zła się na pierw­szym miej­scu pre­sti­żo­wej listy „The San Pel­le­gri­no World’s 50 Best Restau­rants” maga­zy­nu kuli­nar­ne­go Restau­rant.

Pod­czas spo­tka­nia w W-Arte! film o jed­nej z naj­lep­szych restau­ra­cji świa­ta sta­nie się punk­tem wyj­ścia do dys­kusj pt. CZY JEDZENIE MOŻE BYĆ SZTUKĄ. Popro­wa­dzi ją Bogu­sław Dep­tu­ła, histo­ryk i kry­tyk sztu­ki, autor książ­ki ,,Lite­ra­tu­ra od kuch­ni”. Zapro­sze­ni goście zasta­no­wią się na ile jedze­nie może być trak­to­wa­ne w kate­go­rii dzie­ła sztu­ki.  Czy sze­fo­wie kuch­ni, kreu­jąc z luk­su­so­wych ale też i zwy­kłych pro­duk­tów naj­bar­dziej wyra­fi­no­wa­ne for­my i sma­ki są arty­sta­mi?

Będzie to pierw­sze spo­tka­nie z cyklu kame­ral­nych poka­zów orga­ni­zo­wa­nych przez W-arte w part­ner­stwie z FILMS for FOOD.

Bile­ty: 30zł w bar­dzo ogra­ni­czo­nej puli 35 sztuk.