Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! CUD wg Romy Gąsiorowskiej

CUD wg Romy Gąsiorowskiej

29.11—1.12.2019

Studio Burdąg Jedwabno

województwo wamińsko mazurskie

rozpoczęcie 29.11.2019 r. godz 12:00

zakończenie 01.12.2019 r. godz. 20:00

Autor­ski warsz­tat Romy Gąsio­row­skiej i Han­ny Łowic­kiej
w Stu­dio Bur­dąg w miej­sco­wo­ści Bur­dąg na Mazu­rach.
burdagstudio.com
PROGRAM obej­mu­je trzy peł­ne dni warsz­ta­tów oraz dodat­ko­we wie­czor­ne atrak­cje i nie­spo­dzian­ki.
Koszt warsz­ta­tu : 2000 zł
Cena obej­mu­je dwa noc­le­gi i peł­ne wyży­wie­nie
( dojazd we wła­snym zakre­sie, dla nie­zmo­to­ry­zo­wa­nych orga­ni­zu­je­my dodat­ko­wo trans­port z dwor­ca PKP w Olsz­ty­nie za dodat­ko­wą opła­tą)
INTEGRACJA CIAŁA UMYSŁU I DUSZY W CODZIENNEJ PRAKTYCE INDYWIDUALNEJ opra­co­wu­je­my indy­wi­du­al­ny pro­gram, któ­ry jest dosto­so­wa­ny do każ­dej uczest­nicz­ki, do jej potrzeb, kon­dy­cji, try­bu życia, doświad­czeń, zain­te­re­so­wań.
Tema­ty warsz­ta­tu Romy Gąsio­row­skiej :
Cia­ło : Two­je cia­ło wie i rozu­mie wię­cej niż Ci się wyda­je. Nie lek­ce­waż go. Naucz się wsłu­chi­wać w sygna­ły pły­ną­ce z cia­ła, zacznij zmia­nę, aby poczuć się lepiej i poko­chać swo­je cia­ło, bo ono na to zasłu­gu­je.
Umysł : Żyje­my szyb­ko, bodź­ce, któ­re każ­de­go dnia dostar­cza­my do nasze­go umy­słu czło­wie­ko­wi, któ­ry żył jesz­cze kil­ka lat temu uatrak­cyj­nia­ły mie­siąc życia. Jak to wszyst­ko ogar­nąć, jak wyspo­ko­ić bieg myśli i być goto­wym na nowe wyzwa­nia: Zacznij świa­do­mie tre­no­wać swój umysł.
Dusza : Współ­cze­sny czło­wiek poszu­ku­je ducho­wo­ści, któ­ra da mu wytchnie­nie i nada życiu dodat­ko­wy, głęb­szy sens. War­to­ści, któ­re kie­dyś były pro­ste i jasne, dziś są bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne i nie tak kla­row­ne. Mamy wię­cej moż­li­wo­ści, wię­cej świa­do­mo­ści. Zacznij­my z tego korzy­stać. Ducho­wość jest nie­za­leż­na od reli­gii, od kul­tu­ry. To nasza wewnętrz­na potrze­ba, to kon­takt z natu­rą i z naszym wnę­trzem. Pozwól sobie wsłu­chać się w swo­ją duszę i znajdź swo­je codzien­ne rytu­ały.
Warsz­tat pro­wa­dzo­ny przez Han­nę Łowic­ką coach, men­tor, tre­ner
Auto­dia­gno­za – klucz do pozna­nia sie­bie i swo­ich potrzeb
Poten­cja­ły i ska­ły – jak reali­zo­wać swo­je pra­gnie­nia
Meto­da 3 C – cel, czas, coś…
Tu i teraz – dla­cze­go war­to dzia­łać
Nawy­ki sku­tecz­ne­go dzia­ła­nia
Mój pry­wat­ny Mont Eve­rest
KONTAKT:
Ema­il: cud@w-arte.pl
Tel: 791420640 Zuzan­na Onie­sie­wicz
UWAGA: Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na do 20, decy­du­je kolej­ność zgło­sze­nia oraz wpła­ta.