Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Ekspresowy Kurs Przygotowujący do egzaminów na uczelnie aktorskie

Ekspresowy Kurs Przygotowujący do egzaminów na uczelnie aktorskie

10.04—12.06.2018

godz. 18:00-21:00 /wtorki, czwartki/ W-arte Łowicka 56/3

W ramach zajęć reali­zu­je­my pro­gram z zakre­su wyma­ga­ne­go przez komi­sję rekru­ta­cyj­ną. Pro­gram obej­mu­je pomoc w dobo­rze i inter­pre­ta­cji tek­stów, któ­re w peł­ni pozwo­lą oddać wraż­li­wość i róż­no­rod­ność kan­dy­da­tów.
Kurs pozwa­la w peł­ni pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wać kan­dy­da­tów do egza­mi­nu na stu­dia. Przed­mio­ty, jakie wcho­dzą w zakres kur­su odzwier­cie­dla­ją ocze­ki­wa­nia komi­sji rekru­ta­cyj­nej: wiersz kla­sycz­ny, wiersz współ­cze­sny, pro­za kla­sycz­na, pro­za współ­cze­sna. Pro­gram sprzy­ja lep­sze­mu pozna­niu same­go sie­bie, swo­ich moc­nych i słab­szych stron, moż­li­wo­ści i ogra­ni­czeń.

Indy­wi­du­al­ne podej­ście do słu­cha­czy pozwa­la w peł­ni roz­wi­nąć umie­jęt­no­ści oraz poko­nać ogra­ni­cze­nia w poczu­ciu akcep­ta­cji i bez­pie­czeń­stwa. Uczy­my radze­nia sobie ze stre­sem pod­czas egza­mi­nu wstęp­ne­go na stu­dia. Poma­ga­my w dobo­rze tek­stów, któ­re pozwo­lą w peł­ni oddać wraż­li­wość i róż­no­rod­ność kan­dy­da­tów na stu­dia.
Kadra, to akto­rzy i peda­go­dzy doświad­cze­ni w pra­cy z mło­dzie­żą, przy­go­to­wu­ją­cą się do egza­mi­nów na wyż­sze uczel­nie. Ich podej­ście jest indy­wi­du­al­ne i sty­mu­lu­ją­ce. Zale­ży nam, aby kan­dy­dat uka­zał w peł­ni swo­ją wraż­li­wość i moc­ne stro­ny, a sła­be stro­ny nauczył się akcep­to­wać i roz­po­czął nad nimi świa­do­mą pra­cę.