Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Intensywny kurs drzeworytu japońskiego z Would Cut

Intensywny kurs drzeworytu japońskiego z Would Cut

6.10—7.10.2018

W-arte Łowicka 56/3

Warszawa

Warsz­ta­ty z drze­wo­ry­tu pod okiem uczniów wiel­kie­go Aki­ry Kura­sa­kie­go – mistrza współ­cze­sne­go drze­wo­ry­tu japoń­skie­go? Tyl­ko w sie­dzi­bie W-arte Shop! Inten­syw­ny kurs popro­wa­dzą Paweł Tajer i Agniesz­ka Kożu­chow­ska.

Co wynie­siesz z warsz­ta­tów? Mnó­stwo twór­czej ener­gii, wie­dzę któ­rą posie­dli nie­licz­ni i owo­ce wła­snej kre­atyw­no­ści, goto­we do powie­sze­nia na ścia­nie! Uczest­ni­cy warsz­ta­tów będą prze­no­sić uni­ka­to­we wzo­ry na drew­nia­ne matry­ce, wyci­nać je dłu­ta­mi oraz odbi­jać zgod­nie z zasa­da­mi tra­dy­cyj­nej japoń­skiej tech­ni­ki.

Autor­skim pro­jek­tem Agniesz­ki Kożu­chow­skiej, artyst­ki i absol­went­ki Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w War­sza­wie jest Richie Aca­pul­co Illu­stra­tion, mała manu­fak­tu­ra, któ­ra powsta­ła z myślą o two­rze­niu rze­czy uni­ka­to­wych, dają­cych odbior­cy dużo rado­ści. Jej pra­ce znaj­dzie­cie rów­nież w naszym skle­pie.

Zapi­sy pro­si­my prze­sy­łać mailo­wo na adres: warsztaty@w-arte.pl z dopi­skiem WARSZTATY DRZEWORYTU.

Wię­cej info o pro­jek­tach pro­wa­dzą­cych zoba­czy­cie tutaj
https://www.facebook.com/wouldcut/