Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Jestem OK taki, jaki jestem – seminarium dla rodziców cz. III

Jestem OK taki, jaki jestem – seminarium dla rodziców cz. III

7.11.2018

godz. 18:00-20:00

W-arte Łowicka 56/3

Warszawa

DOM ROZWOJU x W-ARTE w ramach pro­jek­tu #slow­fa­stli­fe zapra­sza na semi­na­rium dla rodzi­ców wg. filo­zo­fii Jespe­ra Juula.

*** JESTEM OK TAKI, JAKI JESTEM ***

Cykl:
To spo­tka­nie będzie począt­kiem cyklu 3 semi­na­riów dla rodzi­ców wg. filo­zo­fii Jespe­ra Juula orga­ni­zo­wa­nych wspól­nie przez DOM ROZWOJU i W-arte.
1. Jestem OK taki, jaki jestem – 10.10.2018
2. Sztu­ka mówie­nia NIE – 24.10.2018
3. Rodzic jako latar­nia mor­ska – 7.11.2018

Zapra­sza­my rodzi­ców, przy­szłych rodzi­ców, dziad­ków, opie­ku­nów, a tak­że wszyst­kie inne oso­by chcą­ce budo­wać z dzieć­mi rela­cje opar­te na sza­cun­ku, zaufa­niu i auten­tycz­no­ści na semi­na­rium inspi­ru­ją­ce opar­te na war­to­ściach Jespe­ra Juula. W trak­cie semi­na­rium poroz­ma­wia­my o tym, jak dzie­ci roz­wi­ja­ją poczu­cie wła­snej war­to­ści i jak doro­śli mogą ten pro­ces wspie­rać.

Cze­go się dowie­cie?

– Czym jest poczu­cie wła­snej war­to­ści i dla­cze­go jest nie­zwy­kle waż­ne dla dobro­sta­nu dziec­ka?
– Czym róż­ni się poczu­cie wła­snej war­to­ści od pew­no­ści sie­bie i wia­ry w sie­bie?
– Jak wspie­rać roz­wój zdro­we­go poczu­cia wła­snej war­to­ści u dzie­ci?

Zaję­cia trwa­ją 2 godzi­ny i podzie­lo­ne są na dwie czę­ści – część wykła­do­wą oraz czas na dys­ku­sję i omó­wie­nie pytań oraz przy­kła­dów zapro­po­no­wa­nych przez uczest­ni­ków.

Dla kogo?
Rodzi­ce, dziad­ko­wie, opie­ku­no­wie, nauczy­cie­le dzie­ci w wie­ku 0-13 lat, a tak­że przy­szli rodzi­ce, dziad­ko­wie…

O pro­wa­dzą­cej: Joan­na Gruhn-Devan­tier – psy­cho­loż­ka dzie­ci i mło­dzie­ży, psy­cho­te­ra­peut­ka, cer­ty­fi­ko­wa­na tre­ner­ka Fami­ly­lab (orga­ni­za­cji zało­żo­nej przez Jespe­ra Juula). Od lat pra­cu­je z tera­peu­tycz­nie z dzieć­mi, a tak­że wspie­ra rodzi­ców, chcą­cych roz­wi­jać się w swo­im rodzi­ciel­stwie.

Kie­dy?
10.10.2018 (śro­da), 18.00 – 20.00 (2h)

Za ile?
45 zł / 1 oso­ba, 80 zł / para
(w cenie cie­pły napój i drob­ne prze­ką­ski)

Zapi­sy:
napisz do nas na: hello@dom-rozwoju.pl
lub zadzwoń do nas: 504 510 410

Mak­sy­mal­na licz­ba uczest­ni­ków to 20 osób. Z uwa­gi na kame­ral­ny cha­rak­ter zajęć obo­wią­zu­je przed­pła­ta.